KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
D.7

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu
technologicznego z rurociągami

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Działanie to, będące inwestycją wieloletnią , jest związane z proekologiczną przebudową i rozbudową istniejących systemów przesyłowych. Inicjatywy te konieczne są ze względu na potrzebę podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz wymogi stawiane przez współczesną gospodarkę. Przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie niezawodności dostawy wody pitnej dla celów komunalnych Aglomeracji Górnośląskiej oraz przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obszaru województwa.


Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej oraz zapewni niezawodność działania systemu zaopatrzenia w uzdatnioną wodę najgęściej zaludnionych rejonów województwa poprzez przerzut wody ze Skawy i Soły z wykorzystaniem zbiorników dobowego wyrównania.


Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Efektem działania będzie wybudowanie:
- ujęcia brzegowego wody surowej na rzece Sole o wydajności 2,8 m3/sek,
- zbiornika dobowego wyrównania w Broszkowicach o pojemności 36,1 tys m3 i o powierzchni dna zbiornika 70 arów,
- pompowni Broszkowice o wydajności 2,8 m3/sek,
- rurociągu O1200 mm Broszkowice - ujęcie wody Dziećkowice GPW długości 8,5 km,
- rurociągu O1400 mm Soła/Skawa - Broszkowice długości 4,1 km.


Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Zabezpieczenie poboru i elastyczności przerzutu wody surowej dla zapewnienia niezawodności eksploatacji I etapu Stacji Uzdatniania Wody Dziećkowice w I etapie.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Zapewnienie niezawodnego działania systemu zaopatrzenia w uzdatnioną wodę pitną dla celów komunalnych mieszkańców najgęściej zaludnionych rejonów Województwa Śląskiego z równoczesną poprawą jakości wody.

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Realizacja III ciągu technologicznego wodociągu Dziećkowice jest jednym z zadań realizowanych na terenie Województwa Śląskiego celem poprawy jakości i niezawodności dostaw wody pitnej dla mieszkańców Województwa, podobnie jak ukończona w 2000 roku modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strumieniu i realizowana aktualnie linia ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):
1.
Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego
2.
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Rozbudowa urządzeń przesyłowych

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

85/24
900
90095

653 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa


Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

30 210
30 210
9 859

2001

35 000
1 970
 

2002

35 000
5 000
 

poza 2002

77 834
151 370
 

łącznie

178 044
188 550
9 859

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

W ramach kontraktu - 1.01.2001 r.

Rozpocz. Inwestycji - 1994
2006 r.
2004 r.

W przypadku inwestycji budowlanych wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
40 069
 
 
 
40 069
30 210
 
 
 
9 859
 
2001
1 970
 
 
 
1 970
1 970
 
 
 
 
 
2002
5 000
 
 
 
5 000
5 000
 
 
 
 
 
po 2002
151370
 
 
151370
151 370
 
 
 
 
 
łącznie
198409
 
 
 
198409
188 550
 
 
 
9 859
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Zakończono i przekazano do eksploatacji następujący zakres rzeczowy:
- Rurociąg magistralny o średnicy 1400 mm Skawa/Soła - Broszkowice,
- prace związane z gospodarką osadową, strefę ochronną oraz regenerację węgla aktywnego na Stacji Uzdatniania Wody w Dziećkowice
oraz rozpoczęto budowę zbiornika wyrównania dobowego Broszkowice - wykonano 85 % zakresu rzeczowego.

nstytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Zarząd Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
e-mail: marszal@silesia-region.pl

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

Pojemność zbiornika wyrównania dobowego w Broszkowicach w tys. m3

0

 

 

 

 

 

36,1 m3

 

Beneficjent

Efekty wymienione w p. 2-4 do uzyskania po roku 2003
2.
Wydajność ujęcia brzegowego wody surowej na rzece Sole - 2,8 m3/s
0
 
 
 
 
 
 
 
Beneficjent
3.
Wydajność pompowni Broszkowice - 2,8 m3/s
0
 
 
 
 
 
 
 
Beneficjent
4.
Długość rurociągu Broszkowice - ujęcie wody Dziećkowice GPW - 8,5 km
0
 
 
 
 
 
 
 
Beneficjent

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

Ilość wody dostarczanej przez ujęcie brzegowe wody surowej na rzece Sole w m3/dobę
0
241 920 m3/dobę

Beneficjent

2.
Stopień wykorzystania zbiornika w Broszkowicach w % (średniorocznie)
0
100% (średniorocznie)
Beneficjent

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Poprawa jakości wody (krótszy czas przetrzymywania wody w zbiornikach, zmniejszenie zanieczyszczenia planktonem w nowo wybudowanym zbiorniku)

Beneficjent

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.