KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
D.7
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu
technologicznego z rurociągami

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


344

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Zadanie to jest związane z proekologiczną przebudową i rozbudową istniejących systemów przesyłowych. Jego konieczność wynika z potrzeby podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz wymogów stawianych przez współczesną gospodarkę. Przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie niezawodności dostawy wody pitnej dla celów komunalnych Aglomeracji Górnośląskiej oraz przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obszaru województwa.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Zadanie zostało przez samorząd Województwa Śląskiego w 1999 roku. Decyzję o kontynuacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002"

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem działania będzie wybudowanie:
- ujęcia brzegowego wody surowej na rzece Sole o wydajności 2,8 m3/sek,
- zbiornika dobowego wyrównania w Broszkowicach o pojemności 36,1 tys m3 o powierzchni dna zbiornika 70 arów,
- pompowni Broszkowice o wydajności 2,8 m3/sek,
- rurociągu O1200 mm Broszkowice - ujęcie wody Dziećkowice GPW długości 8,5 km,
- rurociągu O1400 mm Soła/Skawa - Broszkowice długości 4,1 km.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Zabezpieczenie poboru i elastyczności przerzutu wody surowej dla niezawodności eksploatacji I etapu Stacji Uzdatniania Wody Dziećkowice

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Zapewnienie niezawodnego działania systemu zaopatrzenia w uzdatnioną wodę pitną dla celów komunalnych mieszkańców najgęściej zaludnionych rejonów Województwa Śląskiego z równoczesną poprawą jakości wody.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
40 069
 
 
 
40 069
30 210
 
 
 
9 859
 
2001
1 970
 
 
 
1 970
1 970
 
 
 
 
 
2002
5 000
 
 
 
5 000
5 000
 
 
 
 
 
po 2002
151370
 
 
151370
151 370
 
 
 
 
 
łącznie
198409
 
 
 
198409
188 550
 
 
 
9 859
 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
.
.
1 313
1 970
2 970
4 570
6 220
6 970
158340
Harmonogram wydatkowania**)
.
.
1 313
1 970
2 970
4 570
6 220
6 970
158340
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV kw. 2006

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Pojemność zbiornika wyrównania dobowego w Broszkowicach w tys. m3
36,1 tys. m3
Beneficjent
IV kw. 2002
W punktach 2-4 efekty po 2003 roku
2.
Wydajność ujęcia brzegowego wody surowej na rzece Sole w m3/s
2,8 m3/s
Beneficjent
IV kw. 2004
3.
Wydajność pompowni Broszkowice w m3/s
2,8 m3/s
Beneficjent
IV kw. 2004
4.
Długość rurociągu Broszkowice - ujęcie wody Dziećkowice GPW w km
8,5 km
Beneficjent
IV kw. 2005

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Ilość wody dostarczanej przez ujęcie brzegowe wody surowej na rzece Sole w m3/dobę
241 920 m3/dobę
Beneficjent
2004
2.
Stopień wykorzystania zbiornika w Broszkowicach w % (średniorocznie)
100 % (średniorocznie)
Beneficjent
2004

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Poprawa jakości wody (krótszy czas przetrzymywania wody w zbiornikach, zmniejszenie zanieczyszczenia planktonem w nowo wybudowanym zbiorniku)
Aktualnie nie można określić wartości wskaźników oddziaływania
Beneficjent
Rok po zakończeniu realizacji całej inwestycji

*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe.