KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
E.1

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Modelowe przekształcenie zdegradowanego
terenu poprzemysłowego w strefę aktywności
społeczno - gospodarczej w Tychach

- program Phare 2001

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Inwestycja jest zlokalizowana w Tychach, na terenach położonych w centrum miasta, aktualnie zdegradowanych po byłej fabryce domów. Cała inwestycja jest prowadzona przez Zarząd Miasta Tychy i składa się z czterech etapów:
1. rekultywacja i uzbrojenie terenu po fabryce domów, w latach 2000-2002 - finansowanie ze środków własnych miasta,
2. budowa wielofunkcyjnego budynku dla MŚP, w latach 2002-2004 - przedmiot finansowania w ramach Programu Phare 2001 spójność społeczna i gospodarcza,
3. budowa hotelu, w latach 2004-2006,
4. budowa budynków mieszkalno-usługowych, w latach 2004-2006.
Po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia powstanie nowa część miasta o nowoczesnej infrastrukturze dla przedsiębiorstw (MSP) oraz mieszkańców. Projekt wspiera również procesy restrukturyzacji przemysłu górniczego oraz hutniczego poprzez kreowanie nowych miejsc pracy dla odchodzących z restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Jest on również przykładem (modelem) działań dla innych gmin Województwa Śląskiego posiadających zdegradowane tereny poprzemysłowe oraz borykających się z kosztami społeczno-gospodarczymi działań restrukturyzacyjnych.
Kryteria wyboru działania:
- realizacja priorytetów Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001,
- zgodność z zasadami programu Phare,
- gotowość do realizacji,
- komplementarność do istniejącej infrastruktury oraz innych działań,
- wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych,
- zdolność do montażu finansowego - współfinansowania,
- ponadlokalny charakter działania.

 

Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury służącej rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

- Wielofunkcyjny budynek dla sektora MSP
- Powstanie 7775 m2 powierzchni biurowej dla MSP
- Powstanie parkingu dla 128 pojazdów

 

Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich
- Powstanie miejsc pracy dla 778 pracowników w nowym wielofunkcyjnym budynku,
- Powstanie lub zachowanie 1378 miejsc pracy w całej strefie,
Rozwój i modernizację gospodarki, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw
- W strefie powstanie lub zainwestuje 57 przedsiębiorstw (MSP)
- Zatrzymanie dalszej degradacji oraz rekultywacja 8 ha terenów poprzemysłowych
Rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu.
- Powstanie 7775 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej dla MSP
- Przygotowanie 8 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych

 

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

- Poprawa warunków działania i rozwoju sektora MSP
- Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych
- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów

 

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Działania w ramach Programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej Phare 2001 spójność społeczna i gospodarcza stanowią kontynuacje działań podjętych w ramach Programu Phare 2000, który będzie wdrażanych w latach 2001 - 2003.
Jednocześnie to działanie stanowi kontynuacje działań podjętych przez Zarząd Miasta Tychy związanych z rekultywacją i uzbrojeniem terenu po fabryce domów Balbina.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH


Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

 

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej

 

Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.

 

Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):
1.
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektora MSP

 

ele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):
1.
Wzrost siły ekonomicznej MSP
2.
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

 

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

.
.
.

.

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

 
 
 

2001

 
 
 

2002

 
 
 

poza 2002

 
 
 

łącznie

 
 
 

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

.

 
 

 

W przypadku inwestycji budowlanych wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

 

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
6000
 
3600
3600
2400
600
 
 
1800
 
 
po 2002
14000
 
8400
8400
5600
1400
 
 
4200
 
 
łącznie
20000
 
12000
12000
8000
2000
 
 
6000
 
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Nie dotyczy - realizacja w latach 2002-2004

 

nstytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Brak memorandum finansowego oraz systemu wdrażania Programu Phare 2001 spójność społeczna i gospodarcza - nie są formalnie określone instytucje zarządzające i monitorujące Program.
Projekt został zgłoszony do Programu przez Zarząd Województwa Śląskiego.
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel/fax 0-32 255 37 58
e-mail integracja@silesia-region.pl

 

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

W związku z charakterem projektu wskaźniki oceny działania będą możliwe do monitorowania po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania - planowane zakończenie wdrażania programu Phare 2001 to III kw. 2004.

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

Wielofunkcyjny budynek dla sektora MSP (1)

0

 

 

 

 

 

 

0

Dane beneficjenta,Raport z realizacji działania

2.
Powierzchnia biurowa dla MSP (7775 m2)
0
 
 
 
 
 
 
0
Dane beneficjenta,Raport z realizacji działania
3.
Liczba miejsc parkingowych (128 miejsc)
0
 
 
 
 
 
 
0
Dane beneficjenta,Raport z realizacji działania


*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

Liczba nowych miejsc pracy w wielofunkcyjnym budynku,
0
778 miejsc

Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty

2.
Liczba nowych lub zachowanych miejsc pracy w całej strefie,
0
1378 miejsc
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
3.
Liczba powstałych lub utrzymanych przedsiębiorstw (MSP)
0
57 firm
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
4.
Powierzchnia zrekultywowanych terenów poprzemysłowych (ha)
0
8 ha
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
5.
Powierzchnia zagospodarowanych terenów inwestycyjnych (ha)
0
8 ha
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty

 

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Poprawa warunków działania i rozwoju 57 firm sektora MSP poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury.

Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
2.
Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych poprzez stworzenie nowych lub zachowanie 1 378 miejsc pracy, alternatywnych do restrukturyzowanych branż przemysłu.
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
3.
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów poprzez rekultywację i uzbrojenie oraz zagospodarowanie 8 ha powierzchni
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 

 

Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

 

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

 

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.