KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
E.1
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Modelowe przekształcenie zdegradowanego
terenu poprzemysłowego w strefę aktywności
społeczno - gospodarczej w Tychach

- program Phare 2001

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


161

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Wielofunkcyjny budynek położony będzie w południowo-wschodniej części osiedla Balbina, przy ulicy Begonii na zdegradowanym terenie poprzemysłowym po jego rekultywacji. Będzie zlokalizowany na terenie będącym własnością Gminy Tychy. Projekt budowlany przewiduje wykonanie budynku czterokondygnacyjnego o zwartej i atrakcyjnej bryle oraz garażach podziemnych.
Parametry techniczne:
- powierzchnia działki: 2529 m2
- powierzchnia zabudowy: 1800m2
- powierzchnia użytkowa: 7775 m2
- miejsca parkingowe: 128

 

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Inwestycja jest zlokalizowana w Tychach, na terenach położonych w centrum miasta, aktualnie zdegradowanych po byłej fabryce domów. Cała inwestycja jest prowadzona przez Zarząd Miasta Tychy i składa się z czterech etapów:
1. rekultywacja i uzbrojenie terenu po fabryce domów, w latach 2000-2002 - finansowanie ze środków własnych miasta,
2. budowa wielofunkcyjnego budynku dla MŚP, w latach 2002-2004 - przedmiot finansowania w ramach Programu Phare 2001 spójność społeczna i gospodarcza,
3. budowa hotelu, w latach 2004-2006,
4. budowa budynków mieszkalno-usługowych, w latach 2004-2006.
Po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia powstanie nowa część miasta o nowoczesnej infrastrukturze dla przedsiębiorstw (MSP) oraz mieszkańców. Projekt wspiera również procesy restrukturyzacji przemysłu górniczego oraz hutniczego poprzez kreowanie nowych miejsc pracy dla odchodzących z restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Jest on również przykładem (modelem) działań dla innych gmin Województwa Śląskiego posiadających zdegradowane tereny poprzemysłowe oraz borykających się z kosztami społeczno-gospodarczymi działań restrukturyzacyjnych.
Kryteria wyboru działania:
- realizacja priorytetów Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001,
- zgodność z zasadami programu Phare,
- gotowość do realizacji,
- komplementarność do istniejącej infrastruktury oraz innych działań,
- wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych,
- zdolność do montażu finansowego - współfinansowania,
- ponadlokalny charakter działania.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Beneficjentem projektu jest Miasto Tychy
43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 tel 0-32 2272021, fax 0-32 2274248

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

- zgodność z zasadami Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza,
- zdolność do współfinansowania zadania,
- decyzja Zarządu Województwa Śląskiego.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
- Wielofunkcyjny budynek dla sektora MSP
- Powstanie 7775 m2 powierzchni biurowej dla MSP
- Powstanie parkingu dla 128 pojazdów

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich
- Powstanie miejsc pracy dla 778 pracowników w nowym wielofunkcyjnym budynku,
- Powstanie lub zachowanie 1378 miejsc pracy w całej strefie,
Rozwój i modernizację gospodarki, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw
- W strefie powstanie lub zainwestuje 57 przedsiębiorstw (MSP)
- Zatrzymanie dalszej degradacji oraz rekultywacja 8 ha terenów poprzemysłowych
Rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu.
- Powstanie 7775 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej dla MSP
- Przygotowanie 8 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

- Poprawa warunków działania i rozwoju sektora MSP
- Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych
- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
6000
 
3600
3600
2400
600
 
 
1800
 
 
po 2002
14000
 
8400
8400
5600
1400
 
 
4200
 
 
łącznie
20000
 
12000
12000
8000
2000
 
 
6000
 
 

Planowanie zadania:

wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
K
R
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
.
20000
.
.
.
.
.
.
.
Harmonogram wydatkowania**)
.
.
4000
6000
8000
10000
12000
16000
20000
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV kw. 2004

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Wielofunkcyjny budynek dla sektora MSP
1 budynek
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
IV kw. 2004
2.
Powierzchni biurowej dla MSP (m2)
7775 m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
IV kw. 2004
3.
Liczba miejsc parkingowych
128 miejsc
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
IV kw. 2004

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Liczba nowych miejsc pracy w wielofunkcyjnym budynku,
778 miejsc
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
2.
Liczba nowych lub zachowanych miejsc pracy w całej strefie,
1378 miejsc
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
3.
Liczba powstałych lub utrzymanych przedsiębiorstw (MSP)
57 firm
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
4.
Powierzchnia zrekultywowanych terenów poprzemysłowych (ha)
8 ha
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
5.
Powierzchnia zagospodarowanych terenów inwestycyjnych (ha)
8 ha
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Poprawa warunków działania i rozwoju sektora MSP poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury służącej poprawie ich konkurencyjność.

-

Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
2.
Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych poprzez tworzenie nowych trwałych miejsc pracy, alternatywnych do restrukturyzowanych branż przemysłu.
-
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
3.
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów poprzez rekultywację i uzbrojenie oraz zagospodarowanie 8 ha powierzchni
-
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004