KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
E.2

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

- program Phare 2001

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

W ramach projektu zostanie odnowiona i zmodernizowana część B i C Zamku w Cieszynie oraz powstanie nowy budynek przy ulicy Zamkowej. Budynki będą przystosowane do funkcjonowania centrum przedsiębiorczości - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości. Centrum to będzie forum i strukturą usługową dla wspierania innowacji oraz rozwoju kształcenia w zakresie tworzenia i projektowania produktu ze szczególnym uwzględnieniem rękodzieła, tradycyjnych rzemiosł i sztuk plastycznych na Śląsku. Centrum będzie pomostem między kształceniem zawodowym i szkolnictwem wyższym, między projektantami i artystami a MŚP z sektora rzemiosła. Pozwoli to promować innowacyjność w projektowaniu produktów. Funkcję tę Centrum będzie pełnić poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i wykładów dla projektantów, artystów i przedstawicieli MŚP dotyczące nowych trendów rynkowych w dziedzinie projektowania produktów.
Jednocześnie Centrum będzie zaangażowane w współpracę transgraniczną oraz euroregionalną ze szczególnym uwzględnieniem współpracy gospodarczej, wykorzystując przygraniczne położenie.

 

Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury służącej rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

- Modernizacja części B i C zamku
- Budowa budynku wielofunkcyjnego
- W części B i C zamku powstaną: pokoje seminaryjne (161m2 ), galerie (9370m2), biura i atelie (359m2) i pokoje usługowe (103,6m2), powierzchnia hotelowa (320m2), miejsca noclegowe (14 łóżek),
- W nowym budynku powstanie: biuro administracji (50m2), pokój doradczy( 30m2), pomieszczenia współpracy Euroregionalnej (70m2), pomieszczenia ARR Śląsk Cieszyński (80m2), pomieszczenia dla przedsiębiorstw (500m2), pomieszczenia wystawiennicze (320m2), cafeteria (30m2), pokój spotkań (80m2), zaplecze socjalno-techniczne (240m2), parking podziemny (400m2)


Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

- Powstanie 150 nowych miejsc pracy w ciągu pięciu lat po realizacji projektu,
- 15 nowych MŚP utworzonych w ciągu pięciu lat po realizacji projektu,
- 10 produktów rozwiniętych lub zaprojektowanych w ciągu pięciu lat po realizacji projektu,
- Zwiększenie ruchu turystycznego z 37 tys. do 48 tys. w pierwszym roku działalność Zamku.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

- Powstawanie nowych miejsc pracy na terenach dotkniętych pośrednio i bezpośrednio restrukturyzacją,
- Poprawa konkurencyjności MSP w dziedzinie poprawy produktu i jego wyglądu,
- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej południowych terenów Województwa Śląskiego.


Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Działania w ramach Programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej Phare 2001 spójność społeczna i gospodarcza stanowią kontynuacje działań podjętych w ramach Programu Phare 2000, który będzie wdrażanych w latach 2001 - 2003.
Jednocześnie działanie to stanowi kontynuacje działań podjętych przez Zarząd Miasta Cieszyna związanych z renowacją i podniesieniem atrakcyjności turystycznej Wzgórza Zamkowego.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH


Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

 

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej

 

Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):
1.
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektora MSP

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):
1.
Wzrost siły ekonomicznej MSP
2.
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
3.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu

 

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

 
 
 

.

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

 
 
 

2001

 
 
 

2002

 
 
 

poza 2002

 
 
 

łącznie

 
 
 

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

.

 
 

 

W przypadku inwestycji budowlanych wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

 

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
2667
 
2000
2000
667
334
200
 
133
 
 
po 2002
8000
 
6000
6000
2000
1000
600
 
400
 
 
łącznie
10667
 
8000
8000
2667
1334
800
 
533
 
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Nie dotyczy - realizacja w latach 2002-2004

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Brak memorandum finansowego oraz systemu wdrażania Programu Phare 2001 spójność społeczna i gospodarcza - nie są formalnie określone instytucje zarządzające i monitorujące Program.
Projekt został zgłoszony do Programu przez Zarząd Województwa Śląskiego.
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel/fax 0-32 255 37 58
e-mail: integracja@silesia-region.pl

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

W związku z charakterem projektu wskaźniki oceny działania będą możliwe do monitorowania po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania - planowane zakończenie wdrażania programu Phare 2001 to III kw. 2004.

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

powierzchnia pokoi seminaryjnych (161m2),

0

 

 

 

 

 

 

0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

2.
powierzchnia galerii (370m2)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

3.
powierzchnia biur i atelier (359m2)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

4.
powierzchnia pokoi usługowych (103m2)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

5.
powierzchnia hotelowa (320m2)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

6.
Liczba miejsc noclegowych (14 łóżek)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

7.
powierzchnia biur administracji budynku (50m2),
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

8.
powierzchnia pokoju doradczego ( 30m2)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

9.
powierzchnia pomieszczeń współpracy Euroregionalnej (70m2)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

10.
powierzchnia pomieszczeń ARR Śląsk Cieszyński (80m2),
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

11.
powierzchnia pomieszczeń dla przedsiębiorstw (500m2),
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

12.
Powierzchnia pomieszczeń wystawiennych (320m2)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

13.
powierzchnia cafeterii (30m2),
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

14.
powierzchnia pokoju spotkań (80m2)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

15.
powierzchnia zaplecza socjalno-technicznego (240m2)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania

16.
powierzchnia parkingu podziemnego (400m2)
0
 
 
 
 
 
 
0

Dane beneficjenta, Raport z realizacji działania


*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

liczba utworzonych nowych miejsc pracy w ciągu pięciu lat po realizacji projektu
-
150 miejsc

Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty

2.
liczba powstałych nowych MŚP w ciągu pięciu lat po realizacji projektu
-
15 firm
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
3.
liczba produktów rozwiniętych lub zaprojektowanych w ciągu pięciu lat po realizacji projektu
-
10 produktów
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
4.
Zwiększenie ruchu turystycznego w pierwszym roku działalność Zamku
37 000 osób/rok
48 000 osób/rok
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty

 

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Powstawanie nowych miejsc pracy dla 150 osób na terenach dotkniętych pośrednio i bezpośrednio restrukturyzacją

Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
2.
Poprawa konkurencyjności MSP w dziedzinie poprawy produktu i jego wyglądu
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
3.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej południowych terenów Województwa Śląskiego
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

 

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

 

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.