KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
E.2
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

- program Phare 2001

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


161

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

W ramach projektu zostanie odnowiona i zmodernizowana część B i C Zamku w Cieszynie oraz powstanie nowy budynek przy ulicy Zamkowej. Budynki będą przystosowane do funkcjonowania centrum przedsiębiorczości - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości.
Parametry techniczne dotyczące części B i C Zamku:
- powierzchnia zabudowy: 731,30 m2
- powierzchnia użytkowa: 1315 m2
- kubatura budynku: 8450 m3
Parametry techniczne budynku przy ulicy Zamkowej:
- powierzchnia zabudowy: 800 m2
- powierzchnia użytkowa: 1810 m2
- kubatura budynku: 7800 m3

 

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Centrum to będzie forum i strukturą usługową dla wspierania innowacji oraz rozwoju kształcenia w zakresie tworzenia i projektowania produktu ze szczególnym uwzględnieniem rękodzieła, tradycyjnych rzemiosł i sztuk plastycznych na Śląsku. Centrum będzie pomostem między kształceniem zawodowym i szkolnictwem wyższym, między projektantami i artystami, a MŚP z sektora rzemiosła. Pozwoli to promować innowacyjność w projektowaniu produktów. Funkcję tę Centrum będzie pełnić poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i wykładów dla projektantów, artystów i przedstawicieli MŚP dotyczących nowych trendów rynkowych w dziedzinie projektowania produktów.
Kryteria wyboru zadania:
- realizacja priorytetów Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001,
- zgodność z zasadami programu Phare,
- gotowość do realizacji,
- komplementarność do istniejącej infrastruktury oraz innych działań,
- wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych,
- zdolność do montażu finansowego - współfinansowania,
- ponadlokalny charakter zadania.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Beneficjentem projektu jest Miasto Cieszyn
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1, tel 0-33 8520701

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

- zgodność z zasadami Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza,
- zdolność do współfinansowania zadania,
- decyzja Zarządu Województwa Śląskiego.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
- Modernizacja części B i C zamku
- Budowa budynku wielofunkcyjnego
- W części B i C zamku powstaną: pokoje seminaryjne (161m2 ), galerie (9370m2) biura i atelie (359m2) i pokoje usługowe (103,6m2), powierzchnia hotelowa (320m2), miejsca noclegowe (14 łóżek),
- W nowym budynku powstanie: biuro administracji (50m2), pokój doradczy( 30m2) pomieszczenia współpracy Euroregionalnej (70m2) pomieszczenia ARR Śląsk Cieszyński (80m2), pomieszczenia dla przedsiębiorstw (500m2), pomieszczenia wystawiennicze (320m2) cafeteria (30m2), pokój spotkań (80m2) zaplecze socjalno-techniczne (240m2) parking podziemny (400m2)

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
- Powstanie 150 nowych miejsc pracy w ciągu pięciu lat po realizacji projektu
- 15 nowych MŚP zostanie utworzonych w ciągu pięciu lat po realizacji projektu
- 10 produktów zostanie rozwiniętych lub zaprojektowanych w ciągu pięciu lat po realizacji projektu
- Zwiększenie ruchu turystycznego z 37 tys. do 48 tys. w pierwszym roku działalność Zamku.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

- Powstawanie nowych miejsc pracy na terenach dotkniętych pośrednio i bezpośrednio restrukturyzacją
- Poprawa konkurencyjności MSP w dziedzinie poprawy produktu i jego wyglądu
- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej południowych terenów Województwa Śląskiego

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
2667
 
2000
2000
667
334
200
 
133
 
 
po 2002
8000
 
6000
6000
2000
1000
600
 
400
 
 
łącznie
10667
 
8000
8000
2667
1334
800
 
533
 
 

Planowanie zadania:

wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
K
R
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
10667
.
.
.
.
.
.
.
.
Harmonogram wydatkowania**)
.
530
1870
2670
3200
4530
5870
6930
10667
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV kw. 2004

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Powierzchnia uzyskanych pokoi seminaryjnych (m2)
161 m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
2.
Powierzchnia galerii (m2)
370m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
3.
Powierzchnia biur i atelier (m2)
359m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
4.
Powierzchnia pokoi usługowych (m2)
103m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
5.
Powierzchnia hotelowa (m2)
320m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
6.
Liczba miejsc noclegowych
14 łóżek
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
7.
Powierzchnia biur administracji budynku (m2)
50m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
8.
Powierzchnia pokoju doradczego (m2)
30m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
9.
Powierzchnia pomieszczeń współpracy Euroregionalnej (m2)
70m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
10.
Powierzchnia pomieszczeń ARR Śląsk Cieszyński (m2)
80m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
11.
Powierzchnia pomieszczeń dla przedsiębiorstw (m2)
500m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
12.
Powierzchnia pomieszczeń wystawienniczych (m2)
320m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
13.
Powierzchnia cafeteria (m2)
30m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
14.
Powierzchnia pokój spotkań (m2)
80m2
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
15.
powierzchnia zaplecza socjalno-technicznego
(240m2)
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004
16.
powierzchnia parkingu podziemnego
(400m2)
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane IV kw. 2004

 

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

liczba nowopowstałych miejsc pracy w ciągu pięciu lat po realizacji projektu
150 miejsc
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
2.
liczba nowych MŚP utworzonych w ciągu pięciu lat po realizacji projektu
15 firm
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
3.
liczba produktów rozwiniętych lub zaprojektowanych w ciągu pięciu lat po realizacji projektu
10 produktów
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
4.
zwiększenie liczby osób odwiedzających Zamek w pierwszym roku działalność
11 000 osób/rok
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004

 

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Powstawanie nowych miejsc pracy na terenach dotkniętych pośrednio i bezpośrednio restrukturyzacją

-

Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
2.
Poprawa konkurencyjności MSP w dziedzinie poprawy produktu i jego wyglądu
-
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004
3.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej południowych terenów Województwa Śląskiego
-
Baza danych beneficjenta,Dane WUS Raporty
Prognozowane IV kwartał 2004