Dz.U.02.134.1125

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2002 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

(Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2002 r.)

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 27 października 2002 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
1
2
do 7 września 2002r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych lub kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 12 września 2002 r. powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do 27 września 2002r.
do godz. 24:00
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie

do 2 października 2002r.

 

do godz. 24:00

przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w wyborach do sejmików województw, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 4 października 2002r. przyznanie przez komisarza wyborczego, w wyborach do rad powiatów, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych do więcej niż połowy rad powiatów na terenie województwa
do 6 października 2002r.

powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych,

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 12 października 2002r.

rozplakatowanie obwieszczeń:

  1. właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,
  2. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat
od 12 października 2002r rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
do 13 października 2002r sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
25 października 2002r.
o godz. 24:00
zakończenie kampanii wyborczej
26 października 2002r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
27 października 2002r. godz. 6:00-20-00 głosowanie