Zarządzenie Nr 119/ 03
Wojewody Śląskiego
z dnia 27 maja 2003


w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym nr 3 do Sejmiku Województwa Śląskiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zmianami) w związku z postanowieniami Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz z dnia 8 maja 2003 r., sygn. akt II Ns 162/02

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać ponownego przeliczenia oddanych głosów i ustalenia wyników głosowania na radnych Sejmiku Województwa Śląskiego w obwodzie głosowania numer 17 w Mikołowie.

§ 2. Dokonać ponownego ustalenia przez Powiatową Komisję Wyborczą w Mikołowie wyników głosowania do Sejmiku Województwa Śląskiego na obszarze powiatu mikołowskiego.

§ 3. Dokonać ponownego ustalenia przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym nr 3 do Sejmiku Województwa Śląskiego.

§ 4. Datę wykonania powyższych czynności wyznacza się na dzień 17 czerwca 2003 r.

§ 5. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Z dniem podania do publicznej wiadomości niniejszego zarządzenia tracą mandaty następujący radni wybrani w okręgu wyborczym nr 3 do Sejmiku Województwa Śląskiego:

Szweda Bernard Mikołaj z listy nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

Czerwiński Leszek Andrzej z listy nr 2 KW Samoobrona RP

Jarosz Marian Franciszek z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

Hyrczyk-Franczyk Jadwiga Helena z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

Pierchała Irena z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

Zienc Piotr Robert z listy nr 16 Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość

Janik Grzegorz Piotr z listy nr 16 Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załącznik do Zarządzenia Wojewody Śląskiego
Nr 119./03 z dnia 27 maja 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY
DLA WYBORÓW PONOWNYCH
DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Termin wykonania czynności wyborczej
Treść czynności
do 6 czerwca 2003 r. - podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym nr 3 do Sejmiku Województwa Śląskiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r
do 11 czerwca 2003 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Burmistrza Miasta Mikołowa o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Starosty Mikołowskiego o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mikołowie.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Marszałka Województwa Śląskiego o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach.
17 czerwca 2003 r.od godz. 10.00 - ponowne przeliczenie oddanych głosów i ustalenie wyników głosowania na radnych Sejmiku Województwa Śląskiego w obwodzie nr 17 w Mikołowie

- ponowne ustalenie przez Powiatową Komisję Wyborczą w Mikołowie wyników głosowania do Sejmiku Województwa Śląskiego na obszarze powiatu mikołowskiego

- ponowne ustalenie przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym nr 3 do Sejmiku Województwa Śląskiego