XXIV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

XXIV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
Radni zapoznali się m.in. z informacją śląskiego oddziału NFOZ na temat stanu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców naszego województwa w roku 2004 a także z informacją o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie. Marszałek Michał Czarski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. W porządku obrad znalazło się ponadto podjęcie 15 uchwał oraz interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. Sejmik głosował m.in. za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2004. Z inicjatywy Zarządu Województwa, na podstawie ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r Sejmik Województwa Śląskiego postanowił dokonać zmiany uchwały własnej nr II/15/2/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. rozszerzając listę zadań o „wspieranie działań na rzecz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego”. Dla realizacji tego zadania radni zabezpieczyli kwotę jednego miliona złotych. Wprowadzenie tego zadania do Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2004 pn.: „wspieranie działań na rzecz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego” umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu ofert oraz udzielenie doraźnej pomocy Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu. W konkursie będą mogły wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Radni Sejmiku Województwa Śląskiego (od lewej): Marek Trombski, Tadeusz Mazanek i Antoni Piechniczek  Na pytania radnych odpowiadał m.in. wicemarszałek Sergiusz Karpiński  XXIV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Załączniki