Newsletter

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że :

1. Administratorem Pani danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: http://bip.slaskie.pl.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl

3. Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji, dokumentacji i promocji wydarzenia tj. Konferencji pn. Społeczeństwo Obywatelskie – Aktywizacja, rozwój, wsparcie.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873).

5. Pani dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz  dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane
na BIP Urzędu.

6. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, jednak nie krócej niż przez
okres 5 lat.

7. Przysługuje Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu tj. Konferencji pn. Społeczeństwo Obywatelskie - Aktywizacja, rozwój, wsparcie. Ponadto informujemy, iż wydarzenie będzie rejestrowane w formie fotograficznej w celach informacyjno-promocyjnych. Udział w wydarzeniu będzie oznaczał zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku na stronie www.slaskie.pl.

9. Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.