XXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Na wniosek grupy radnych Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Zbigniew Wieczorek zwołał na 30 września br. XXV sesję Sejmiku poświęconą omówieniu aktualnej sytuacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oraz przyjęciu uchwały dotyczącej WPKiW
Debata na temat przyczyn długotrwałego kryzysu WPKiW oraz koncepcji ratowania parku trwała do późnych godzin wieczornych. Uczestniczyli w niej również zaproszeni na sesję parlamentarzyści, wojewoda śląski, przedstawiciel Ministerstwa Skarbu oraz prezydenci Chorzowa, Katowic i Siemianowic. W debacie przeważyła koncepcja ratowania parku opowiadająca się za racjonalnym przejęciem mienia i zadań WPKiW przez Samorząd Województwa od obecnego właściciela parku – Ministerstwa Skarbu. Resort deklaruje wprawdzie gotowość do przekazania parku Województwu, powinien jednak zadbać o ty by przejęciu WPKiW towarzyszyły środki i instrumenty, które zapewnia finansowanie restrukturyzacji parku oraz pokrywania różnicy pomiędzy przychodami a kosztami jego działalności. Marszałek Michał Czarski postulował by w procesie restrukturyzacji parku kierowano się ideą solidaryzmu samorządowego. Dlatego tak ważne jest włączenie się do partnerskiej współpracy z samorządem Województwa samorządów Chorzowa, Katowic i Siemianowic w celu przejęcia mienia oraz współfinansowania obecnych i przyszłych zadań WPKiW. W procesie przekazywania parku samorządom należy także uwzględnić postanowienia art. 167 Konstytucji RP oraz treść Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, gdzie mowa jest o konieczności wspierania przekształceń własnościowych publicznego mienia finansowymi mechanizmami pozwalającymi na pokrywanie kosztów jego utrzymania. Marszałek ponownie zadeklarował gotowość przejęcia 70% kosztów wyrównania deficytu, na który park jest skazany w obecnej formule swojej działalności. Pozostałe 30% powinny wziąć na siebie gminy sąsiadujące z parkiem, w tym Chorzów, który jak dotąd wykazuje najmniejszą determinację w poszukiwaniu recepty na trwałe uzdrowienie sytuacji parku zlokalizowanego na obszarze tego miasta. W wystąpieniach parlamentarzystów pojawiały się pretensje dotyczące traktowania przez Ministerstwo Skarbu problemów WPKiW w okresie poprzedzającym wstąpienie Polski do UE. Ówczesne obietnice ministerstwa dotyczące rychłego rozwiązania problemów parku, a zwłaszcza zapewnienia o przyznaniu mu pomocy publicznej w wysokości 12 mln zł w oparciu o przepisy obowiązujące przed 1 maja 2004, skutecznie uśpiły niepokój śląskich posłów o losy parku. Z tego powodu śląscy posłowie odstąpili od zamiaru bardziej energicznego interweniowania w sprawie WPKiW na forum Sejmu RP. Z krytyką radnych i parlamentarzystów spotkało się także wystąpienie p.o. prezesa WPKiW Andrzeja Włoszka, w którym – zdaniem kilku uczestników debaty (m.in. radnego Grzegorza Makowskiego) – nie pojawiły się dane o stanie finansów parku ani też koncepcja trwałego uzdrowienia sytuacji tej spółki skarbu państwa. Z szerszym poparciem nie spotkała się także propozycja zgłaszana m.in. przez prezydenta Chorzowa Marka Kopla by 100% akcji WPKiW S.A. bezzwłocznie przejął Samorząd Województwa nie zważając na nie rozwiązane dotąd problemy formalno-prawne i pomijając fakt, iż wobec niemal połowy gruntów parku nie zakończono jeszcze procedury uwłaszczeniowej. Prezydent proponował także by po przejęciu całości parku przez Województwo Śląskie, następnym krokiem na drodze do uzdrowienia finansów parku była dobrowolna zgoda śląskich gmin na opodatkowanie obywateli na rzecz parku w wysokości jednej złotówki rocznie na jednego mieszkańca. Większość mówców nie poparła pomysłu stopniowej parcelacji parku, wydzielania z jego struktury ogrodu zoologicznego oraz wyprzedawania fragmentów jego terenu z zamiarem pokrywania w ten sposób kosztów bieżącej działalności parku. Z koncepcjami bezwarunkowego przejęcia WPKiW w całości oraz odkładania na później rozwiązania prawno-własnościowych problemów związanych z jego restrukturyzacją polemizowali również inni dyskutanci. Radnym przekazano obszerną informację na temat genezy przewlekłego kryzysu WPKiW oraz działania i inicjatywy podejmowane wobec Ministerstwa Skarbu w celu unormowania sytuacji parku. Z uwagi na dużą ilość głosów w dyskusji oraz potrzebę usystematyzowania wniosków i postulatów zgłaszanych przez radnych oraz parlamentarzystów, Sejmik postanowił kontynuować XXV sesję w najbliższy wtorek, 5 października o godz.17.00. Specjalnie powołany zespół radnych przygotuje projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyszłości WPKiW.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Stadion Śląski w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie W imieniu Zarządu Województwa głos zabrał Wiesław Maras  Sytuację finansową parku przedstawił p.o. prezesa WPKiW Andrzej Włoszka O możliwości rozwiązania kryzysu mówił m.in. prezydent Chorzowa Marek Kopel Na sesję przybili także prezydenci Siemianowic Zbigniew Szandar i Chorzowa Marek Kopel oraz wiceprezydent Katowic Józef Kocurek

Załączniki
Informacja o sytuacji WPKiW