Jeszcze w tym roku więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych

W tym roku przedsiębiorcy zainteresowani tworzeniem nowych lub utrzymaniem dotychczasowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie takich przedsięwzięć.
Sejmik Województwa Śląskiego zatwierdził korektę tegorocznego planu wykorzystania środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wynikająca z korekty dodatkowa kwota ponad 3,6 mln zł może być przeznaczona w szczególności na tworzenie zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnienie mogą znaleźć osoby zaliczane do kategorii znacznego stopnia niepełnosprawności.
Zadania samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz.776 z późn. zm.). Do zadań samorządu województwa należy:
 1. udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej w formie:
  1. zwrotu kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji,
  2. jednorazowej pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
 2. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
 3. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
Przepis art.35 ust.2 w/w ustawy nakłada na sejmik województwa obowiązek określenia, w formie uchwały, zadań, na które przeznacza środki, przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota środków Funduszu, przeznaczona na realizację przez Samorząd Województwa Śląskiego zadań w 2004r., ustalona została pierwotnie w wysokości 7.892.648 zł. i składały się na nią:
 • środki finansowe na działanie zakładów aktywności zawodowej wynikające z podpisanych umów do 31 grudnia 2003 r. - 1.241.128 zł.
 • środki finansowe na realizację pozostałych zadań ustawowych - 6.651.520 zł.
Po październikowej zmianie kwota środków Funduszu, przeznaczona na realizację przez Województwo Śląskie zadań w 2004 r., wynosi 11.544.241 zł. i dzieli się następująco:
 • środki finansowe na działanie zakładów aktywności zawodowej wynikające z podpisanych umów do 31 grudnia 2003 r. - 1.241.128 zł.
 • środki finansowe na realizację pozostałych zadań ustawowych - 10.303.113 zł.