Obradował Konwent Marszałków RP

7 i 8 kwietnia 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wziął udział w obradach Konwentu Marszałków Województw RP w Oświęcimiu
Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. kwestie: - powołania Związku Województw RP, - tworzenie i realizacja strategii rozwoju województw, - ustawy "o zasadach wspierania rozwoju regionalnego", - roli i zadań telewizji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków regionalnych. Przyjęte zostały stanowiska w sprawach: - jednostek statystycznych Unii Europejskich (tzw. NUTS), - funkcjonowania wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, - projektu ustawy o samorządzie gospodarczym, - ustawy "o dochodach jednostek samorządu terytorialnego", - poparcia inicjatywy przeprowadzenia krajowych eliminacji wśród nieprofesjonalnych drużyn piłkarskich z 16 województw RP w celu wyłonienia reprezentanta regionów polskich drugiej edycji rozgrywek "UEFA Regions Cup 2000-2001". Wybrano również przedstawicieli Konwentu do Krajowego Komitetu Sterującego programu restrukturyzacji w służbie zdrowia oraz reprezentantów do Kongresu Władz Regionalnych i Lokalnych Rady Europy. Stanowiska Konwentu Marszałków RP Podczas Konwentu Marszałkowie przyjęli m.in. stanowiska w sprawach: - podziału kraju na jednostki statystyczne UE (tzw. NUTS); - funkcjonowania wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych; - projektu ustawy o samorządzie gospodarczym; - poparcia inicjatywy eliminacji krajowych do UEFA Regions Cup 2000-2001. Marszałkowie negatywnie zaopiniowali projekt GUS w sprawie podziału kraju na jednostki statystyczne Unii Europejskiej (NUTS) proponując jednocześnie, by przy podziale na jednostki subregionalne (NUTS 3) oprzeć się na projekcie MSWiA Zdaniem Marszałków jednostki te powinny charakteryzować się podobnymi funkcjami gospodarczymi. Powinny też uwzględniać układ przestrzenny i osadniczy, komunikacyjny, a także czynniki demograficzne, historyczno-kulturowe oraz położenie geograficzne. Jednocześnie Marszałkowie pozytywnie zaopiniowali podział Polski na tzw. NUTS 1, NUTS 2, NUTS 4 i NUTS 5 odpowiadających kolejno obszarowi kraju, poszczególnych województw, powiatów i gmin Wypowiadając się na temat funkcjonowania wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych marszałkowie stwierdzili, iż w latach 1999-2000 nie zabezpieczono w budżecie państwa środków na ich utrzymanie. Jest to jedno z zadań zleconych województwa z zakresu administracji rządowej. Konwent wnioskuje zatem o przekazanie ich z budżetu państwa na utrzymanie WZMiUW - ów w celu pełnego i terminowego wykonania tych zadań: "Dotychczasowy brak środków zmusza nas do wystąpienia z roszczeniami wobec Skarbu Państwa o przekazanie pieniędzy na funkcjonowanie wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych i pokrycie ewentualnych zobowiązań z tego tytułu." W stanowisku nt. powstającej ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym Konwent uznał powołanie wojewódzkiej reprezentacji samorządu gospodarczego za konieczne. Zdaniem Marszałków ustawa ta może przyczynić się do dalszego umocnienia struktur samorządowych w kraju. Uznali oni również za wskazane uwzględnienie w trakcie prac nad ustawą postulatów i dorobku samorządów i organizacji gospodarczych, w szczególności rzemieślniczych, kupieckich oraz izb przemysłowo-handlowych. Marszałkowie wyrazili nadzieję, że powszechny samorząd gospodarczy przyczyni się do uporządkowania struktur pozostałych organizacji gospodarczych tak, by dostosować je do obowiązującego od 1 stycznia 1999r. podziału administracyjnego kraju. Konwent Marszałków RP poparł również inicjatywę przeprowadzenia krajowych eliminacji wśród nieprofesjonalnych drużyn piłkarskich z 16 województw celem wyłonienia reprezentanta regionów polskich w drugiej edycji rozgrywek "UEFA Regions Cup 2000-2001". Rozgrywki drużyn reprezentujących poszczególne regiony Europy zainicjował przed dwoma laty Prezydent UEFA Lenart Johansson. Imprez ta została na stałe wpisana do kalendarza rozgrywek wprowadzonych pod egidą Europejskiej Unii Piłkarskiej. Nowy podział 16 Okręgowych Związków Piłki Nożnej jako zgodny z podziałem kraju na 16 województw, stwarza realną możliwość zorganizowania rozgrywek eliminacyjnych o zasięgu ogólnopolskim. Marszałkowie stwierdzają w stanowisku, iż obligatoryjna decyzja Prezydium PZPN wyznaczająca do udziału w rozgrywkach amatorską drużynę z Mazowsza "pozbawia regiony możliwości zmierzenia się z innymi rywalami i co za tym idzie osiągnięcia wysokiej formy przed konfrontacją z drużynami europejskimi oraz promocji sportu amatorskiego, jako jednego z ważnych czynników integrujących społeczność nowych województw." Mając na uwadze te argumenty Konwent Marszałków RP wnosi o reasumpcję wspomnianej uchwały Prezydium PZPN i podjęcia działań celem zorganizowania eliminacji krajowych dla drużyn 16 polskich województw dla wyłonienia reprezentacji kraju w UEFA Regions Cup 2000-2001. Marszałkowie o telewizji publicznej W trakcie Konwentu Marszałkowie dyskutowali o roli telewizji regionalnej i sytuacji ośrodków regionalnych TVP. Do udziału w dyskusji zaproszono Prezesa Zarządu TVP S.A. Roberta Kwiatkowskiego. Poruszono również kwestie związane z zasięgiem telewizji regionalnej i finansowaniem telewizji z wpływów abonamentowych i reklam. Marszałkowie mówili o słabym zasięgu telewizji regionalnej. W tej chwili sygnał ten pokrywa zaledwie 1/6 powierzchni kraju. Marszałek Małopolski, Marek Nawara podkreślił konieczność zwiększenia pokrycia zasięgu sygnału: "Brak dostępu telewizji regionalnej do wszystkich mieszkańców poważnie utrudnia integracje nowych województw". Prezes Kwiatkowski stwierdził, że najbardziej dramatyczna sytuacja występuje w Wielkopolsce, na Podkarpaciu oraz na Warmii i Mazurach. Dodał też, iż ma niewielki wpływ na rozdział częstotliwości przez KRRiTV: "Częstotliwości należą do 'dóbr rzadkich'" - dodał prezes Kwiatkowski. Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht stwierdził, iż rolą telewizji publicznej jest również informacja regionalna. "Czym innym jest jednak ogólnopolska telewizja regionalna, a czym innym 'wewnętrzna' telewizja regionalna. Te kanały muszą różnić się formą przekazu. Trafiają przecież do różnych odbiorców. Temat warszawskich supermarketów nie koniecznie musi interesować odbiorców na Śląsku. Mieszkańców interesuje to, co dzieje się wokół nich, w ich najbliższym otoczeniu." - stwierdził Marszałek. Marszałkowie zwrócili uwagę, iż tylko 18% dochodów TVP przeznacza na ośrodki regionalne, gdy jednocześnie skupiają one 40% majątku spółki. Kwiatkowski stwierdził, że zaangażowanie większych środków doprowadzi do destabilizacji telewizji. Ponad 60% dochodów TVP pochodzi z reklam. "Powoduje to konieczność utrzymania dotychczasowego poziomu produkcji w antenach ogólnopolskich" czyli TVP 1 i TVP 2. Marszałkowie mówili również o konieczności zwiększenia półgodzinnego okienka w ramach tzw. rozliczenia sieci programu drugiego. Zwrócono również uwagę na konieczność zmiany zasięgów telewizji regionalnych, tak by były one zgodne z granicami województw. Prezes Kwiatkowski stwierdził, iż rozwiązanie problemów telewizji nie jest proste, przede wszystkim ze względów finansowych. "Nie mamy pieniędzy na realizację tych pomysłów. Ich realizacja w dużej mierze zależy od niskiego stopnia ściągalności abonamentu, która nie przekracza 50%". "Dopasowanie się do Panów wizji i potrzeb nie jest proste. Widzowie nie chcą oglądać programów z własnych regionów. Wypełnienie programów regionalnych nie jest sprawą łatwą" - dodał prezes Kwiatkowski. Podczas dyskusji Marszałek Olbrycht stwierdził, iż nie można zastąpić debaty o systemie - debatą o jakości: "Nie można zastąpić tematów regionalnych brazylijskimi serialami tłumacząc się słabym wyposażeniem technicznym czy marnym finansowaniem. Te zadania są jednym z elementów telewizji publicznej." Ustalono również następne spotkania na ten temat z udziałem kierownictwa TVP. Podczas konwentu zainaugurowała również działalność redakcja oświęcimska Telewizji Kraków.