Inauguracyjne spotkanie Śląskiego Forum Rynku Pracy

Powstaje Regionalna Strategia Zatrudnienia
7 lutego 2001 w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się pierwsze Śląskie Forum Rynku Pracy. Forum zorganizowane z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego jest odpowiedzią na rosnące problemy związane z rynkiem pracy i procesami restrukturyzacyjnymi. Celem spotkania jest podniesienie efektywności działań na polu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu oraz podniesienie konkurencyjności regionu. "Forum nie jest kolejną instytucją rynku pracy z dodatkowymi etatami. Forum to inicjatywa utworzenia sieci współpracy pomiędzy istniejącymi podmiotami rynku pracy, ułatwiającej zbieranie i wymianę informacji" - stwierdził Marszałek Jan Olbrycht. W spotkanie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, urzędów pracy, agencji rozwoju lokalnego, jednostek szkoleniowych, związków zawodowych i związków pracodawców oraz organizacji społecznych. Pierwsze spotkanie Forum poświęcone zostało prezentacji idei oraz zebraniu deklaracji uczestnictwa zainteresowanych podmiotów. Spotkania Forum odbywać się będą dwukrotnie w ciągu roku. Ponadto ciągle pracować będą grupy robocze zajmujące się m.in. problematyką zatrudnienia, przedsiębiorczości, edukacji, pośrednictwa i informacji zawodowej oraz przeciwdziałania procesom marginalizacji społecznej. Zespoły zajmą się także zagadnieniami związanymi z integracją europejską - pozyskiwaniem funduszy, dostosowaniem norm oraz nawiązaniem współpracy z partnerami zagranicznymi. Rezultatem Forum będzie opracowanie rozwiązań związanych z tworzeniem nowych miejsc, wdrażanie projektów na rzecz ograniczania bezrobocia oraz opracowanie Regionalnej Strategii Zatrudnienia. Koordynacją Forum zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.