Harmonogram prac

16 grudnia 2008 Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3094/220/III/2008 przyjął ramowy harmonogram zakończenia opracowywania i konsultacji projektu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Wyznacza on zakres dalszych prac związanych z opracowaniem i uchwaleniem Strategii, w tym ramy procedury konsultacji społecznych.

PROPONOWANE DZIAŁANIE
Orientacyjny termin
Przekazanie Zarządowi Województwa wstępnego projektu Strategii wraz z harmonogramem konsultacji społecznych
I połowa grudnia 2008
Konsultacja wstępnego projektu Strategii z Wydziałami Urzędu Marszałkowskiego oraz z zespołem ekspertów powołanych do prac nad wypracowaniem Strategii
do końca grudnia 2008
Rozpoczęcie konsultacji społecznych wstępnego projektu Strategii (zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego wstępnej wersji dokumentu wraz z podaniem adresu, na który można przesyłać uwagi i wnioski, przesłanie informacji drogą elektroniczną o rozpoczętych konsultacjach do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, organizacji związkowych, samorządów zawodowych, izb gospodarczych organizacji pozarządowych, jednostek naukowych oraz podanie stosownej informacji do publicznej wiadomości)
grudzień 2008 /styczeń 2009
Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii (m.in. z wykorzystaniem wyników konsultacji i inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej)
I połowa lutego 2009
Zakończenie przygotowania Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu Strategii
I połowa lutego 2009
Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu Strategii oraz Prognozy
II połowa lutego 2009
Konsultacje społeczne projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
(w tym informacja prasowa o prowadzonych konsultacjach umieszczenie na stronie internetowej ostatecznej wersji dokumentu wraz z prognozą, przekazanie informacji partnerom społecznym, gospodarczym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zorganizowanie spotkania konsultacyjnego w Urzędzie) - czas na wyrażenie opinii 35 dni
Opiniowanie projektu Strategii wraz z prognozą przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (30 dni)
II połowa lutego 2009
Opiniowanie projektu Strategii przez Komisję Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego
marzec 2009
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych i umieszczenie tego materiału na stronie internetowej Urzędu;
II połowa marca 2009
Umieszczenie na stronie internetowej opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego  
Redakcja ostatecznego projektu Strategii wraz z prognozą oraz przyjęcie projektu przez Zarząd Województwa
I połowa kwietnia 2009
Przyjęcie Strategii przez Sejmik Województwa Śląskiego
kwiecień 2009
Informacja o przyjęciu dokumentu Strategii i o możliwości zapoznania się z jego treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem.
kwiecień 2009