Zasady i tryb opracowywania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego

Mając na uwadze sprostanie konkurencji w gospodarce opartej na wiedzy, a także chcąc włączyć się w realizację kierunków rozwoju przyjętych przez Unię Europejską, Zarząd Województwa Śląskiego postanowił opracować dokument, który nakreśli kierunki i podniesie skuteczność działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Celem opracowania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego jest wpisanie regionu w światowe trendy związane z rozwojem komunikacji elektronicznej, a wraz z nią m.in. e-usług, e-lerningu, e-administracji, e-zdrowia ze stałym zwiększaniem dostępu do internetu oraz dyskontowaniem przez lokalne społeczności korzyści wynikających z dostępu do informacji i wiedzy. Głównym wyzwaniem jest więc wykreowanie społeczeństwa informacyjnego, które stanie się kluczowym czynnikiem w grze konkurencyjnej regionów. Realizacja Strategii umożliwi sprawny przepływ informacji i podniesie jakość usług w obszarze administracji publicznej, przedsiębiorstw, edukacji i ochrony zdrowia, a także kultury i turystyki, będzie odpowiedzią regionu na wyzwania globalizacji.

Proces tworzenia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego prowadzony jest w oparciu o zasadę partnerstwa, tzn. poszczególne zapisy strategii są przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami administracji publicznej, środowisk gospodarczych, naukowych, zawodowych, organizacji pozarządowych itp.

Opracowana Strategia będzie miała charakter długookresowy i horyzontalny, co spowoduje efekt synergii działań przez przełamywanie podziałów sektorowych oraz koordynacji aktywności podejmowanych w województwie.

Prace nad Strategią prowadzone są przy zaangażowaniu:

  • organów Samorządu Województwa Śląskiego,
  • Konsultanta,
  • Komitetu Sterującego,
  • Zespołu Ekspertów,
  • Zespołu Redakcji i Syntezy.

Przystępując do opracowania projektu tego dokumentu określono główne etapy prac.

Etap pierwszy to:

  • opracowanie diagnozy sytuacji w zakresie społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim w oparciu o dane statystyczne, zlecone badania, opinie powołanego Zespołu Ekspertów,
  • opracowanie analizy SWOT, uwzględniającej nowe tendencje, szanse i wyzwania rozwojowe w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego oraz identyfikacja kluczowych problemów.

W ramach tego etapu zorganizowano: Forum, które odbyło się w marcu 2008 r. pod tytułem "Śląskie e-strategicznie. Jutro będzie wczoraj" w Sali Sejmu Śląskiego, dwa warsztaty z udziałem Zespołu Ekspertów, przedstawicieli operatorów telekomunikacyjnych oraz stowarzyszeń, samorządów terytorialnych, firm. Ponadto dokonano analizy danych statystycznych opracowanych przez GUS, europejskich i krajowych dokumentów strategicznych oraz zlecono przeprowadzenie badań ankietowych skierowanych do przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i instytucji oraz badań typu foresight. Równocześnie prowadzone są prace związane z inwentaryzacją infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim.

Etap drugi to:

  • wypracowanie wizji rozwoju oraz identyfikacja pól strategicznych, celów, kierunków działań,
  • stworzenie listy projektów o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia wizji i celów Strategii.

W ramach tego etapu zorganizowano 3 warsztaty z udziałem Zespołu Ekspertów, stowarzyszeń, samorządów terytorialnych, firm. Prowadzono także wewnętrzne uzgodnienia w Urzędzie Marszałkowskim co do zakresu i tematyki zaproponowanych projektów.

Etap trzeci to opracowanie koncepcji systemu wdrażania i monitoringu Strategii.

W ramach tego etapu prowadzono prace analityczne związane z opracowaniem zestawu wskaźników monitorujących produkty, rezultaty oraz oddziaływanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a także sformułowano szereg wytycznych związanych z wdrażaniem dokumentu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa - Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego www.e-slask.pl.