Konsultacje i udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu

W styczniu i marcu 2009 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 wraz z przygotowaną do projektu Prognozą oddziaływania na środowisko.

W ramach konsultacji można było zgłaszać opinie i uwagi do projektu Strategii m.in. w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi mógł zgłosić każdy w tym jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy oraz osoby prywatne. Ponadto 25 lutego 2009 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach zorganizowano "II Forum podsumowującym prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015". Poniżej zamieszczono sprawozdanie/uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu wraz ze zgłoszonymi uwagami i wskazanym sposobem ich rozpatrzenia oraz podsumowanie wynikające z procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Materiały te stanowią sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych. Udostępniono również materiał z II Forum.

Z dokumentem Strategii jak i pozostałymi materiałami można zapoznać się również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego w budynku przy ul. Ligonia 46 w Katowicach w pok. 486 lub w siedzibie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach pok. 318.

Załączniki
Sposoby rozpatrzenia rekomendacji zawartych w prognozie
Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych projektu
Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych wstępnego projektu
Podsumowanie
Uzasadnienie

Linki do stron zewnętrznych
Program i materiały z II Forum (strona Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego)