Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr II/I 1/1/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku i powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.Plan stanowi część "Programu ochrony środowiska województwa śląskiego na lata 2001- 2004" oraz wyznacza cele długoterminowe (do 2015). Dokument charakteryzuje gospodarkę wszelkimi odpadami powstającymi na terenie regionu oraz przywożonymi do województwa śląskiego. Istotnym elementem opracowania jest prognoza powstawania odpadów oraz projekty działań na rzecz zmniejszenia zagrożenia środowiska. Powstanie Planu pozwoli na koordynację działań gmin i powiatów w celu stworzenia regionalnych bądź ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami. Plan uzyskał pozytywną opinię Ministra Środowiska oraz Wojewody Śląskiego. Pozytywnie zaopiniowały go także samorządy lokalne.

Plan określa:

 1. Aktualny stan gospodarki odpadami.
 2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.
 3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.
 4. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.
 5. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

  oraz w szczególności:
 6. Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.
 7. Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.
 8. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.
 9. Projektowany system gospodarowania odpadami.

Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów, do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

 • zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
 • zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,
 • unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),
 • bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa składane są co 2 lata sejmikowi (art. 14.13), natomiast ich aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14.14). Odpowiedzialny za aktualizację jest zarząd województwa.

Wzorem krajowego planu gospodarki odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:

 1. Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe.
 2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym.
 3. Odpady niebezpieczne.

Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego (pdf 10 MB)

Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego - załączniki (pdf 8 MB)

Załączniki
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego - załączniki
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego