Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez stworzenie warunków dla rozwoju przedsiebiorczości oraz podniesienie standardu życia mieszkańców. Cel ten będzie realizowany poprzez rozbudowę i modernizację elementów infrastruktury technicznej oraz systemu oświaty, kultury i świadczeń społecznych w województwie śląskim oraz poprzez pobudzenie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu.

Zaktualizowany Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązujący w latach 2005-2006

Spis treści:

I opis sytuacji społeczno-ekonomicznej Województwa Śląskiego.

1. Informacje ogólne o województwie.

1.1 Położenie geograficzne.
1.2. Obszar i liczba mieszkańców.

2. Sektor produkcyjny.

2.1. Ogólna charakterystyka struktury gospodarczej - procesy restrukturyzacji przemysłu tradycyjnego i zróżnicowanie działalności gospodarczej.
2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa - podstawa rozwoju regionu.
2.3. Handel i gastronomia.
2.4. Działalność badawcza i rozwojowa - zabezpieczenie trwałej konkurencyjności gospodarczej.
2.5. Turystyka.
2.6. Sytuacja gospodarcza na terenach wiejskich.
2.7. Lasy i obszary chronione.

3. Zasoby ludzkie.

3.1. Edukacja - niski odsetek osób z wykształceniem wyższym.
3.2. Rynek pracy.
3.2.1. Aktywność ekonomiczna ludności województwa.
3.2.2. Rejestrowane bezrobocie.
3.3. Pomoc społeczna.
3.4. Ochrona zdrowia.
3.5. Kultura.

4. Infrastruktura.

4.1. Informacje ogólne.
4.2. Transport.
4.3. Telekomunikacja.
4.4. Infrastruktura energetyczna, gazowa i ciepłownicza.
4.5. Infrastruktura mieszkaniowa i komunalna.
4.5.1. Zasoby mieszkaniowe.
4.5.2. Gospodarka komunalna.
4.6. Środowisko.

5. Zestawienie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń - analiza SWOT.

6. Pomoc publiczna dla województwa.

6.1. Krajowa pomoc publiczna.
6.1.1. Środki finansowe przeznaczone dla województwa śląskiego na inwestycje i modernizacje w latach 1999-2001.
6.2. Zagraniczna pomoc publiczna.
6.2.1. Programy pomocowe Unii Europejskiej realizowane w województwie śląskim w latach 1999-2001.
6.2.2 Pozostała publiczna pomoc zagraniczna.

II. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2000-2015.

1. Wizja rozwoju województwa śląskiego.

2. Cele generalne rozwoju województwa śląskiego.

3. Priorytety (cele szczegółowe).

4. Uzasadnienie wyboru priorytetów.

III Priorytety i działania realizowane w ramach programu

IV. Finasowanie wojewódzkiego programu operacyjnego województwa śląskiego

V. System wdrażania Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2004


Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004 (pdf - 1,4 MB)

Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004 w formacie rtf (zip - 890 KB)