Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020

4 lipca 2005 Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr II/37/6/2005 przyjął „Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020", dokument ten jest aktualizacją przyjętej we wrześniu 2000 „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015".

Uwaga: dokument archiwalny - Sejmik Województwa Śląskiego na posiedzeniu 17 lutego 2010 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”,

Uchwalona Strategia jest jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki rozwoju regionu. O aktualizacji Strategii zadecydowały nowe zadania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. Przede wszystkim w zbliżającym się okresie programowania 2007-2013 planowane jest zastąpienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego szesnastoma Regionalnymi Programami Operacyjnymi, zarządzanymi samodzielnie na poziomie województwa.

Strategia jest ściśle wpleciona w układ istniejących bądź tworzonych dokumentów programowych, do których należy Narodowy Plan Rozwoju oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Tworzy ona warunki do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji i jest podstawą do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Strategia zakłada rozwój w następujących aspektach:

 • Społeczny - edukacja, otwartość, tożsamość, kompetencje
 • Gospodarczy - zdywersyfikowana i innowacyjna gospodarka
 • Środowiskowy - bioróżnorodność i zdrowe życie
 • Infra-techniczny - dostępność transeuropejska

Rozwój w wyżej wymienionych aspektach będzie realizowany poprzez cele:

 • Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego.
 • Rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej.
 • Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.
 • Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z pozostałymi ustaleniami Strategii.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2000 - 2020

Wstęp

 1. Opis sytuacji społeczno-ekonomicznej Województwa Śląskiego
 2. Bilans strategiczny regionu
 3. Ustalenia strategiczne
  1. Wizja Województwa Śląskiego
  2. Priorytety rozwoju Województwa Śląskiego
  3. Cele strategiczne i kierunki działań
 4. Wdrażanie i monitoring strategii
 5. Spis załączników

Załącznik 1
Spójność dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i regionalnego ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020

Załącznik 2
Wzajemne relacje Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Załącznik 3
Lista wskaźników do monitoringu

Załącznik 4
Osoby uczestniczące w pracach nad Strategią rozwoju województwa śląskiego

Załącznik 5
Materiały źródłowe


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 (pdf - 4,07MB)
doc - 6,81MB
zip /rtf/ 14,75MB


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 (pdf - 5,67 MB)