Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007-2013

Przygotowane Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 wymaga zaktualizowania przez poszczególne ministerstwa i urzędy centralne omawianych podczas posiedzeń Międzyresortowego Zespołu do przygotowania NPR na lata 2007-2013 prognoz oraz strategii. Jednym z dokumentów, który wymaga aktualizacji jest Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego.

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) jest głównym średniookresowym dokumentem planistycznym określającym uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo oraz koordynacji polityki sektorowej w województwach. Dokument określa priorytety i kryteria wyodrębniania obszarów wsparcia, zasady i kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich z punktu widzenia polityki państwa. Stanowi punkt odniesienia dla preliminowania wysokości i kierunków wydatkowania środków z budżetu państwa, w tym środków zagranicznych, na realizację kontraktów wojewódzkich oraz innych zadań (m. in. programów doradczych, informacyjnych oraz działań o charakterze pilotażowym) z zakresu rozwoju regionalnego. NSRR określa także sposób koordynacji działań wszystkich ministrów oraz funduszy celowych, które są zgodne z celami i zasadami polityki rozwoju regionalnego państwa, są terytorialnie ukierunkowane i przewidziane do wdrożenia w ramach kontraktów.

Prace nad pierwszą Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego zostały podjęte przez rząd na początku roku 1999. Opracowanie przez Polskę Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego miało na celu zharmonizowanie programowania rozwoju w Polsce z programowaniem w Unii Europejskiej. Obecnie prowadzony jest monitoring pierwszego etapu realizacji Strategii oraz prowadzone są prace nad przygotowaniem nowej wersji dokumentu na lata 2007-2013.

W Departamencie Polityki Regionalnej przygotowany został Raport o polityce regionalnej, który stanowi jeden z głównych materiałów bazowych w rozpoczętym procesie przygotowania Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Analiza raportu pozwoliła na sformułowanie wstępnych założeń do NSRR na kolejny okres programowania. Założenia do Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2007-2013 zaprezentowane zostały w lipcu br. na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz na warsztatach samorządowych poświęconych zagadnieniom rozwoju regionalnego w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013.

Opracowanie nowej wersji NSRR ma być prowadzone przy szeroko zakrojonej współpracy międzyresortowej oraz aktywnym wsparciu środowisk samorządowych. Do koordynacji i upowszechniania wyników prac nad NSRR został powołany Międzyresortowy Zespół ds. przygotowania Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2007-2013, któremu przewodniczy Podsekretarz Stanu w MGIP, a obsługę Zespołu zapewnia Departament Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Inauguracyjne posiedzenie Zespołu odbyło się dnia 25 sierpnia 2004r. w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.