Polityka jakości - 2009

Misją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest skuteczna i sprawna realizacja zadań publicznych o charakterze regionalnym oraz podejmowanie działań we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz rozwoju regionu i zaspokajania potrzeb jego mieszkańców.

Polityka Jakości stosowana przez Zarząd Województwa i pracowników Urzędu polega na starannej i profesjonalnej obsłudze Klientów Urzędu i dążeniu do osiągnięcia przyjętych celów jakości.

Dla zrealizowania Polityki Jakości opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001:2001, który jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i doskonalony przez wszystkich pracowników Urzędu.

Cele jakościowe do osiągnięcia w 2009 roku:

Zarząd Województwa ustalił następujące priorytetowe cele:

  • zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia technicznego umożliwiającego sprawne funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego;
  • usprawnienie komunikacji poprzez doskonalenie działania w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Obiegu Dokumentów Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SOD SEKAP, Platformy elektronicznych usług publicznych - PeUP oraz rozwój platformy intranetowej;
  • doskonalenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi;
  • dostosowanie obecnego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2008;
  • realizacja uchwały budżetowej.

Deklaracje Zarządu Województwa Śląskiego:

Zarząd Województwa i pracownicy Urzędu zobowiązują się do realizacji przyjętych w Polityce Jakości celów, stałego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz usług świadczonych dla Klientów Urzędu. Ponadto Zarząd deklaruje spełnienie wymagań przepisów prawnych dotyczących działalności Urzędu oraz wymagań normy PN - EN ISO 9001:2001.

Wskaźniki dla oceny Polityki Jakości:

Ocena realizacji Polityki Jakości będzie dokonywana corocznie przez Zarząd Województwa podczas przeglądu systemu, na podstawie oceny stopnia realizacji celów jakościowych oraz wskaźników oceny zadowolenia Klientów Urzędu.

Katowice, dnia 6.02.2009 roku