Polityka jakości - 2008

POLITYKA JAKOŚCI
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Misją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest skuteczna i sprawna realizacja zadań publicznych o charakterze regionalnym oraz podejmowanie działań we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz rozwoju regionu i zaspakajania potrzeb jego mieszkańców.

Polityka Jakości stosowana przez Zarząd Województwa i pracowników Urzędu polega na starannej i profesjonalnej obsłudze Klientów Urzędu i dążeniu do osiągnięcia przyjętych celów jakości.

Dla zrealizowania Polityki Jakości opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000, który jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i doskonalony przez wszystkich pracowników Urzędu.

Cele jakościowe do osiągnięcia w 2008 roku:

Zarząd Województwa ustalił następujące priorytetowe cele:

  • realizacja uchwały budżetowej;
  • zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia technicznego umożliwiającego sprawne funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego;
  • usprawnienie komunikacji poprzez doskonalenie działania w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SEKAP  oraz rozwój platformy intranetowej;
  • stworzenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Deklaracje Zarządu Województwa Śląskiego:

Zarząd Województwa i pracownicy Urzędu zobowiązują się do realizacji przyjętych w Polityce Jakości celów, stałego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz usług świadczonych dla Klientów Urzędu. Ponadto Zarząd deklaruje spełnienie wymagań przepisów prawnych dotyczących działalności Urzędu oraz wymagań normy ISO 9001:2000.

Wskaźniki dla oceny Polityki Jakości:

Ocena realizacji Polityki Jakości będzie dokonywana corocznie przez Zarząd Województwa podczas przeglądu systemu, na podstawie oceny stopnia realizacji celów jakościowych oraz wskaźników oceny zadowolenia Klientów Urzędu. 

Katowice, dnia 19.02.2008 roku