I. Programy pomocowe

Pomoc Unii Europejskiej dla Województwa Śląskiego (tak jak dla Polski) przebiegała w dwóch etapach: programy pomocowe i programy przedakcesyjne.

I. Programy pomocowe.

Rozporządzeniem Rady Wspólnot Europejskich z dn. 18 grudnia 1989 roku (3906/89/EWG) wprowadzony został w życie program bezzwrotnej pomocy gospodarczej dla Republiki Węgierskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nazwa programu - Phare- jest skrótem od angielskich słów "Poland and Hangary: Assistance in Restructuring Economies" i wskazuje na kraje, których dotyczył program w pierwszej fazie realizacji.
W latach 1990-1999 przyznano Polsce w ramach Phare 1969 mln euro.

Programy, które w ramach Phare były realizowane na terenie byłych województw: katowickiego, bielskiego i częstochowskiego.

Nazwa programu Okres realizacji Cel programu Kwota dotacji UE
(w mln. euro)
Struder 1993-1999 Zapobieganie skutkom bezrobocia, powstałego w wyniku restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, poprzez wspieranie MŚP w Regionie Śląskim. 5, 2
Rapid 1996-1999 Budowa strategii i instytucji regionalnych,
Małe Projekty Infrastrukturalne, (adresowany do gmin na kontynuację rozwoju infrastruktury komunalnej i pobudzanie przedsiębiorczości).
1,2
Struder 2 1997-2000 Rozwój regionalny poprzez:
Małe Projekty Infrastrukturalne,
projekty o charakterze doradczym i szkoleniowym,
projekty o charakterze informacyjno - promocyjnym.
0,3
Inred 1998-2000 Przygotowanie polskich regionów do sprawnego i efektywnego wykorzystania Funduszy Strukturalnych. 0,9
Odbudowa 1997-1999 Pomoc dla gmin dotkniętych skutkami powodzi w lipcu 1997 r., na terenie b. województwa katowickiego, bielskiego i opolskiego. 8,3
Inicjatywa 1998-2001 Łagodzenie społecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa oraz przemysłu stalowego. 30
Inicjatywa II 1999-2001 Łagodzenie społecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa żelaza i stali oraz rozwój regionalny na Śląsku. 31