Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1.  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.) Marszałek Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu procedury opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu.

Opracowanie przedmiotowego „Programu......." prowadzone jest na podstawie art. 91 ust. 1i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) i ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych - normatywnych substancji w powietrzu.
 
Strefy na terenie województwa śląskiego, w których przekroczone zostały normatywne poziomy substancji w powietrzu to:

  1. Aglomeracja Górnośląska - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren,
  2. Miasto Bielsko-Biała - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren
  3. Miasto Częstochowa - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren
  4. Strefa bielsko-żywiecka - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren
  5. Strefa bieruńsko-pszczyńska -  benzo(a)piren
  6. Strefa częstochowsko-lubliniecka - benzo(a)piren
  7. Strefa gliwicko-mikołowska - benzo(a)piren
  8. Strefa raciborsko-wodzisławska - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren
  9. Strefa tarnogórsko-będzińska - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren
  10. Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren

Wnioski do projektu dokumentu można składać pisemnie w terminie do 31 grudnia  2009 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

lub elektronicznie na adres e-mail: ikuboszek@silesia-region.plmprimus@silesia-region.pl

Po opracowaniu projektu „Programu......." jego treść zostanie  upubliczniona i poddana konsultacjom społecznym.

W rezultacie trwającej procedury opracowywania naprawczego Programu Ochrony Powietrza dysponujemy aktualnie projektem dokumentu który zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko winien być poddany procedurze opiniowania przez właściwych starostów oraz konsultacji społecznych.

W związku z powyższym wersję elektroniczną przedmiotowego projektu dokumentu przesłano do zaopiniowania jw. oraz udostępniono na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki
J - strefa częstochowsko-lubliniecka
I - strefa Miasto Częstochowa
H - strefa bielsko - żywiecka
G - strefa miasto Bielsko-Biała
F - strefa bieruńsko - pszczyńska
E - strefa raciborsko - wodzisławska
D - strefa Aglomeracja Rybnicko - Jastrzębska
C - strefa gliwicko - mikołowska
B - strefa tarnogórsko - będzińska
A - Aglomeracja Górnośląska
Załączniki tabelaryczne i opisowe
Program ochrony powietrza - projekt