Konwent Marszałków RP: rozwój regionalny i finanse samorządów

Podczas obrad Konwentu Marszałków RP w Łodzi, Minister Finansów Jarosław Bauc zaprezentował założenia budżetu państwa na rok 2001 w kontekście kontraktów wojewódzkich
W trakcie dwudniowych obrad omawiano kwestie związane z wdrażaniem ustawy o zasadach rozwoju regionalnego. Minister Józef Płoskonka przedstawił informację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumowującą efekty reformy administracyjnej. Zaprezentował też projekt zmian w ustawie o samorządzie województwa. Marszałkowie dyskutowali również nt. modeli kontraktów regionalnych, nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także trybu wyłaniana przedstawicieli społecznych i gospodarczych uczestniczących w procesie opiniowania dokumentów związanych ze wspieraniem rozwoju regionalnego. Pewne zaniepokojenie marszałków wzbudziły opóźnienia w pracach nad ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Może to utrudnić prace nad przyszłorocznymi budżetami gmin, powiatów i województw, a także realizację strategii oraz opracowywanie programów wojewódzkich. Rozmawiano także nt. trybu i zasad wyłaniania przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych. Partnerzy społeczni i gospodarczy pełnią ważną rolę w procesie tworzenia dokumentów o znaczeniu strategicznym oraz alokacji środków publicznych, także tych pochodzących z zagranicznych funduszy. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa określenie trybu i zasad współpracy z samorządem gospodarczym i zawodowym, organizacjami pozarządowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi należy do sejmiku województwa. Województwa wypracowały system udziału tych podmiotów w kreowaniu polityki regionalnej w toku opracowywania strategii regionalnych. Marszałkowie wyrazili zadowolenie z tytułu podjęcia przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa działań zmierzających do przygotowania kontraktów wojewódzkich na rok 2001. Staną się one ważnym instrumentem zarządzania finansami publicznymi.