Konsultacje społeczne projektu programu

Uwagi i wnioski można składać do 29 marca 2010

W ramach prowadzonej procedury opracowywania Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu zakończony został I etap opracowywania projektu dokumentu, którego celem jest określenie skutecznych i możliwych do realizacji działań stwarzających możliwość osiągnięcia i utrzymania standardów jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)piranu.

Zgodnie z badaniami i klasyfikacją stref wykonaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska obejmuje on obszar Aglomeracji Górnośląskiej, Miasta Bielsko-Biała, Miasta Częstochowa, Strefy bielsko-żywieckiej, Strefy raciborsko-wodzisławskiej, Strefy tarnogórsko-będzińskiej oraz Aglomeracji Rybnicko-Jastrzębskiej - dla których zaszła konieczność opracowania przedmiotowego programu w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 i obszar całego województwa - w zakresie benzo(a)pirenu .

Projekt dokumentu opracowywanego z udziałem społeczeństwa był już przedmiotem konsultacji z przedstawicielami samorządów, dyskusji z ekspertami jednostek naukowo - badawczych specjalizujących się w problematyce ochrony powietrza, jak również z reprezentantami branży ciepłowniczej, energetycznej i górniczej, których aktywne uczestnictwo we wdrażaniu programu może mieć istotne znaczenie dla osiągnięcia założonych celów. 

Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w tworzeniu dokumentu, którego realizacja będzie miała przełożenie na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu poprzez składaniu swoich uwag i wniosków . 

Treść opracowanego projektu Programu ochrony powietrza ....... została opublikowana na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Jest również dostępna w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, pok. 104, w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8 00 - 15 00. 

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu mogą być wnoszone w terminie do dnia 29 marca 2010 w formie pisemnej - na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie do protokołu - w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Wita Stwosza 7, 40-037 Katowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym., o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres: srodowisko@silesia-region.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Śląskiego. 

Dokument pn. Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu w wersji uwzględniającej rezultaty opiniowania projektu przez właściwych starostów oraz konsultacji społecznych zostanie przedłożony Sejmikowi Województwa Śląskiego celem uchwalenia i nadania mu statusu aktu prawa miejscowego .

Opracowali:
Ilona Kuboszek, Mariusz Primus