Polityka jakości - 2010

Misją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest skuteczna i sprawna realizacja zadań publicznych o charakterze regionalnym oraz podejmowanie działań we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz rozwoju regionu i zaspokajania potrzeb jego mieszkańców.

Polityka Jakości stosowana przez Zarząd Województwa i pracowników Urzędu polega na starannej i profesjonalnej obsłudze Klientów Urzędu i dążeniu do osiągnięcia przyjętych celów jakości.

Dla zrealizowania Polityki Jakości opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, który jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i doskonalony przez wszystkich pracowników Urzędu.

Cele jakościowe do osiągnięcia w 2010 roku:

Zarząd Województwa ustalił następujące priorytetowe cele:

  • Zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia technicznego umożliwiającego sprawne funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego.
  • Usprawnienie komunikacji poprzez doskonalenie działania w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Obiegu Dokumentów Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SOD SEKAP poprzez m.in.:
    • przesyłanie korespondencji wewnętrznej w SOD SEKAP w formie elektronicznej
    • wykorzystanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub niekwalifikowanego przy korespondencji elektronicznej w SOD SEKAP.
  • Rozwój platformy elektronicznych usług publicznych - PeUP
  • Wdrożenie nowej aplikacji intranetowej;
  • Doskonalenie systemu zarządzania zasobami ludzkim uwzględniającego modele kompetencyjne pracowników
  • Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą

Deklaracje Zarządu Województwa Śląskiego:

Zarząd Województwa i pracownicy Urzędu zobowiązują się do realizacji przyjętych w Polityce Jakości celów, stałego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz usług świadczonych dla Klientów Urzędu. Ponadto Zarząd deklaruje spełnienie wymagań przepisów prawnych dotyczących działalności Urzędu oraz wymagań normy PN - EN ISO 9001:2009.

Wskaźniki dla oceny Polityki Jakości:

Ocena realizacji Polityki Jakości będzie dokonywana corocznie przez Zarząd Województwa podczas przeglądu systemu, na podstawie oceny stopnia realizacji celów jakościowych oraz wskaźników oceny zadowolenia Klientów Urzędu.

Za Zarząd Województwa

Marszałek Województwa Śląskiego
Bogusław Śmigielski

Katowice, dnia 27.04.2010 roku