Strategia Rozwoju Systemu Transportu

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza, iż przystąpił do pracy nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.2001 Nr 142 poz.1590 z późn. zm.) Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 206/16/IV/2011 z dnia 01.02.2011 roku przyjęto zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Celem generalnym opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego jest stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczenie się mieszkańców regionu przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Na system transportu należy patrzeć przez pryzmat m.in. komunikacji: autobusowej, tramwajowej, kolejowej, lotniczej.

Proces opracowywania Strategii prowadzony będzie w oparciu o zasady: 

  • partnerstwa, tzn. wprowadzane zapisy będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami środowisk samorządowych, branżowych, przewoźników itp.;
  • wysokiej efektywności zaspokojenia potrzeb społecznych;
  • efektywności inwestycyjnej, tzn. za priorytetowe zadania uznane będą inwestycje o najwyższym stopniu efektywności ekonomicznej w odniesieniu do potrzeb mieszkańców regionu, uwzględniając ograniczoność środków finansowych na realizację inwestycji;
  • montażu finansowego, przygotowaniu projektów i zadań inwestycyjnych uwzględniane będą rozwiązania umożliwiające pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, w tym kapitału prywatnego;
  • kompleksowości, tzn. wypracowane rozwiązania powinny zapewnić konkurencyjność całości systemu transportowego województwa śląskiego zarówno w zakresie sieci infrastruktury transportowej jak i organizacji i zarządzania systemem transportu oraz komplementarność poszczególnych gałęzi transportu w celu  zapewnienia najbardziej efektywnego i odpowiadającego potrzebom mieszkańców sposobu przemieszczania.

Dokument będzie miał charakter długookresowy, uwzględniający warunki funkcjonowania i prognozy rozwoju dla różnych gałęzi transportu i komunikacji publicznej do roku 2035-tego. 

Wszelkie uwagi do zakresu opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz propozycje zapisów można zgłaszać na adres:

strategia-transport@slaskie.pl

Załączniki
Ankieta dla gmin i powiatów
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego