Polityka jakości - 2011

Misją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest skuteczna i sprawna realizacja zadań publicznych o charakterze regionalnym oraz podejmowanie działań we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz rozwoju regionu i zaspokajania potrzeb jego mieszkańców.

Polityka Jakości stosowana przez Zarząd Województwa i pracowników Urzędu polega na starannej i profesjonalnej obsłudze Klientów Urzędu i dążeniu do osiągnięcia przyjętych celów jakości.

Dla zrealizowania Polityki Jakości opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, który jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i doskonalony przez wszystkich pracowników Urzędu.

Cele jakościowe do osiągnięcia w 2011 roku:

Zarząd Województwa ustalił następujące priorytetowe cele:

  • Doskonalenie pracy w SOD SEKAP celem przejścia na elektroniczne zarządzanie dokumentem (EZD) zgodnie z wymogami nowej instrukcji kancelaryjnej,
  • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim,
  • Wprowadzenie  badania satysfakcji pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Deklaracje Zarządu Województwa Śląskiego:

Zarząd Województwa i pracownicy Urzędu zobowiązują się do realizacji przyjętych w Polityce Jakości celów, stałego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz usług świadczonych dla Klientów Urzędu. Ponadto Zarząd deklaruje spełnienie wymagań przepisów prawnych dotyczących działalności Urzędu oraz wymagań normy PN - EN ISO 9001:2009.

Wskaźniki dla oceny Polityki Jakości:

Ocena realizacji Polityki Jakości będzie dokonywana corocznie przez Zarząd Województwa podczas przeglądu systemu, na podstawie oceny stopnia realizacji celów jakościowych oraz wskaźników oceny zadowolenia Klientów Urzędu.

Za Zarząd Województwa

Marszałek Województwa Śląskiego
Adam Matusiewicz

Katowice, dnia 31.03.2011 roku