Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Śląskiego obwieszcza przystąpienie do prac nad „Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego".

Celem generalnym opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego jest stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczenie się mieszkańców regionu przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Na system transportu należy patrzeć przez pryzmat m.in. komunikacji: autobusowej, tramwajowej, kolejowej, lotniczej.

Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.2001 Nr 142 poz.1590 z późn. zm.) Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 206/16/IV/2011 z dnia 01.02.2011 roku przyjęto zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Informacje o procesie tworzenia zapisów Strategii, w tym zasady, tryb i harmonogram opracowania dokumentu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl w zakładce plan rozwoju. Z dokumentami tymi można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 479) pod poniżej wskazanym adresem.

Wszelkie uwagi do zakresu opracowania „Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego" oraz propozycje zapisów można zgłaszać (pisemnie, ustnie do protokołu bądź drogą elektroniczną) w terminie do 30 czerwca 2011 roku na adres: 

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

bądź na adres elektroniczny:

strategia-transport@slaskie.pl 

Do udziału w procesie wstępnych konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego" zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. 

Proces wstępnych konsultacji społecznych prowadzony jest w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie udziału społeczeństwa w opracowywaniu aktualizacji dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z  dnia 3 października 2008 r.