Program ochrony powietrza - 2011

Program przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/16/7/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku.

Niniejszy Program, który obecnie oddajemy w Państwa ręce, jest uzupełnieniem Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego uchwalonego w 2010 r. Opracowanie tego dokumentu było niezbędne ze względu na stwierdzone w strefach częstochowsko-lublinieckiej i gliwicko-mikołowskiej przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Niezbędna okazała się również weryfikacja zaproponowanych w poprzednim programie działań naprawczych dla wszystkich stref województwa śląskiego w oparciu o doświadczenia zdobyte przy ich realizacji, jak również doświadczenia krajów Unii Europejskiej. Bardzo ważnym elementem niniejszego dokumentu jest sporządzona ekonomiczna i prawna analiza możliwości prowadzenia zaproponowanych w Programie działań naprawczych. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi również plan działań krótkoterminowych.  Konieczność jego opracowania wynikła z uwagi na ryzyko wystąpienia w naszym województwie przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu.

Program jest zatem dokumentem pionierskim w skali kraju, zawierającym nowatorskie elementy i rozwiązania. Ze względu na szczególnie palący problem zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim podjęliśmy się tego zadania we współpracy z organami administracji publicznej województwa i zostało ono zakończone pomyślnie. Wdrożenie zaplanowanych działań jest w rękach nas wszystkich - władz państwowych i samorządów, ale przede wszystkim mieszkańców. Dlatego w ramach prowadzonych prac nad dokumentem odbyło się kilkanaście spotkań informacyjnych i konsultacyjnych z mieszkańcami województwa śląskiego, przedstawicielami gmin i powiatów oraz autorytetami w dziedzinie ochrony powietrza, decydentami oraz przedstawicielami największych zakładów z branży górniczej i energetycznej. Projekt Programu podlegał również opiniowaniu przez Starostów zgodnie z art. 91 ustawy POŚ, niemniej dodatkowo rozesłany został do gmin i powiatów celem umożliwienia złożenia uwag i wniosków wszystkim zainteresowanym.

Mam nadzieję, że oddajemy w Państwa ręce dokument, który pomoże w dążeniu do poprawy jakości powietrza na wszystkich szczeblach administracji, a propozycje zmian legislacyjnych zostaną w pełni wykorzystane i wdrożone. Dziękuję ekspertom za ich cenne uwagi i sugestie, które pomogły stworzyć opracowanie niezwykle ważne nie tylko dla naszego województwa, ale i całego kraju. Dziękuję także wszystkim gminom i powiatom, które doceniając rangę przedsięwzięcia, uczestniczyły w spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych. Ich zaangażowanie świadczy o tym, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za jakość życia w naszym województwie oraz za zdrowie jego mieszkańców.

Marszałek Województwa Śląskiego
Adam Matusiewicz

Załączniki
Załączniki tabelaryczne i opisowe
Strefa gliwicko-mikołowska
Strefa czestochowsko-lubliniecka
Zagadnienia ogólne
Streszczenie programu

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała sejmiku nr IV/16/7/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku