Nowe tabele sprawozdawcze 2012

Przypominie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z Programu ochrony powietrza

Wójt/Burmistrz gminy lub miasta jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych w danym roku i przekazywania ich do Starosty odpowiedniego powiatu w terminie do dnia 15 marca każdego roku (za rok poprzedni).

Prezydent Miasta/Starosta zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku i przekazywania ich w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni) do Marszałka Województwa Śląskiego.

Tabele sprawozdawcze stanowią narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego uchwalonego uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. oraz IV/16/7/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Przed wypełnieniem sprawozdania prosimy o zapoznanie się z instrukcją załączoną do tabel. Prosimy nie zmieniać i nie kasować funkcji w poszczególnych komórkach tabel. Funkcje te pozwolą na zsumowanie danych wszystkich przesłanych sprawozdań.

Załączniki
Tabele sprawozdawcze