Aktualizacja 2012

Konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

Na podstawie art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuje

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" i prognozą jego oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Wita Stwosza 7, pok. 310 (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

Uwagi i wnioski do ww. projektu Planu i prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie od 30.04.2012 r. do 21.05.2012 r.

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej - na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie do protokołu - w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Wita Stwosza 7, 40-037 Katowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres: srodowisko@slaskie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki
ZAŁĄCZNIK H Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
ZAŁĄCZNIK H Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
ZAŁĄCZNIK G Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
ZAŁĄCZNIK G Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
ZAŁĄCZNIK F Wykaz zakładów termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych
ZAŁĄCZNIK F Wykaz zakładów termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych
ZAŁĄCZNIK E Wykaz czynnych składowisk odpadów przemysłowych
ZAŁĄCZNIK E Wykaz czynnych składowisk odpadów przemysłowych
ZAŁĄCZNIK C Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne
ZAŁĄCZNIK C Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne
ZAŁĄCZNIK D Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
ZAŁĄCZNIK D Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
ZAŁĄCZNIK B Odpady z sektora gospodarczego wg sposobu gospodarowania
ZAŁĄCZNIK B Odpady z sektora gospodarczego wg sposobu gospodarowania
ZAŁĄCZNIK A Odpady wytworzone w województwie_sektor gospodarczy
ZAŁĄCZNIK A Odpady wytworzone w województwie_sektor gospodarczy
Załącznik 5 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wraz z prognozą, prognoza wytwarzania odp. biodegradowalnych
Załącznik 5 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wraz z prognozą, prognoza wytwarzania odp. biodegradowalnych
Załącznik 4 Prognoza liczby ludności w województwie śląskim w podziale na gminy do 2022 roku
Załącznik 4 Prognoza liczby ludności w województwie śląskim w podziale na gminy do 2022 roku
Załącznik 3 Odpady zbierane selektywnie w gminach województwa śląskiego
Załącznik 3 Odpady zbierane selektywnie w gminach województwa śląskiego
Załącznik 2 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2010r. w województwie śląskim
Załącznik 2 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2010r. w województwie śląskim
Załącznik 1 Ilość odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania w województwie śląskim
Załącznik 1 Ilość odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania w województwie śląskim
Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 - projekt
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Opinia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014