Pytania i odpowiedzi dotyczące tabel sprawozdawczych

Prezydent Miasta/Starosta zobowiązany jest do przesłania do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w jednym mailu (w formie załącznika) wypełnionych przez siebie tabel oraz tabeli przesłanych przez wszystkie gminy z terenu powiatu.

Prosimy nie nie sumować danych uzyskanych z gmin i nie przesyłać tabeli zbiorczej.

Temat maila - nazwa powiatu.

Poniżej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.


W związku z pytaniami i problemami związanymi z wypełnianiem formularzy sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza, pracujemy nad wprowadzeniem kilku zmian w tabelach w zakresie: 

  • sumowania danych w  tabelach ze względu na substancję, której dotyczy efekt ekologiczny, 
  • ograniczenia ilości wierszy w tabelach, co było związane z wymogami drukowania stron w sprawozdaniu (obecnie obszar drukowania obejmuje 1000 wierszy w każdej tabeli sprawozdania)

Zmienione tabele zostaną zamieszczone na tej stronie internetowej w najbliższych dniach.

Prosimy o pobranie tych tabel przez jednostki, które nie złożyły jeszcze sprawozdania. W przypadku wysłania już wypełnionego nie ma konieczności ponownego przesłania na nowym zmienionym formularzu.

W zakresie przekazywania danych przez gminy do powiatów, a następnie przekazywania danych przez powiaty do Urzędu Marszałkowskiego, prosimy o zastosowanie następującego schematu:

Gmina przesyła sporządzony plik sprawozdawczy do powiatu. Powiat nie sumuje danych otrzymanych z gmin lecz przesyła komplet otrzymanych sprawozdań wraz ze sprawozdaniem sporządzonym przez siebie. Powiat musi zatem do jednego maila załączyć swój zestaw działań wykonanych w ciągu ostatniego roku, oraz sprawozdania z gmin należących do powiatu i przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Marszałkowskiego. Każdy plik powinien nosić nazwę gminy (lub powiatu) przez którą został sporządzony.

Mail z załączonymi plikami przesłany przez powiaty do Urzędu Marszałkowskiego powinien nosić nazwę powiatu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Barbarą Sosnowską - Głównym Specjalistą w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego tel.: (32) 78 35 649

Załączniki
Pytania i odpowiedzi