Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014

Gotowy dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego

Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014", który zawiera m.in. analizę aktualnego stanu, prognozowane zmiany i cele w zakresie gospodarki odpadami, określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, a także określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów i mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów.

Uchwałą Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" Sejmik Województwa Śląskiego określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.


Uchwałą Nr IV/32/3/2013 z dnia 23 marca 2013 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. W załączniku do uchwały określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów. 

Uchwała wchodzi życie w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Załączniki
Załącznik H - Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2014-2016 [PDF 7,5MB]
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego2014 za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 [PDF 5,5MB]
Załącznik G - Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
Załącznik F - Wykaz zakładów termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych
Załącznik E - Wykaz czynnych składowisk odpadów przemysłowych
Załącznik D - Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
Załącznik C - Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne
Załącznik B - Odpady z sektora gospodarczego według sposobu gospodarowania
Załącznik A - Odpady wytworzone w województwie (sektor gospodarczy)
Załącznik nr 6 - Podsumowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, uwagi, konsultacje i opinie
Załącznik nr 5 - Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wraz z prognozą, prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych
Załącznik nr 4 - Prognoza liczby ludności w województwie śląskim w podziale na gminy do 2022 r.
Załącznik nr 3 - Odpady zebrane selektywnie w gminach województwa śląskiego
Załącznik nr 2 - Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2010 r. w województwie śląskim
Załącznik nr 1 - Ilość odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania
Uzupełnienie do Prognozy Oddziaływania na Środowisko PGO
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014