Program - działania w 2012

Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego

3 lipca 2012 Województwo Śląskie ogłosiło przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentu "Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu". W drodze przetargu wyłoniono firmę EKOMETRIA Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie obejmującego etap przeprowadzenia pomiarów w gminie Goczałkowice Zdrój, etap opracowania projektu dokumentu obejmującego teren byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej, procedurę konsultacji społecznych, korektę i uzupełnienie projektu dokumentu, a także wydruk ostatecznej wersji Programu w treści przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu (BIP)


OGŁOSZENIE   

w sprawie opracowywania „Programu ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu"

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U nr 199, poz. 1227 ze zm.), informujemy o przystąpieniu z urzędu do opracowania dokumentu pn. „Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu".

Organem właściwym w sprawie, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (jednolity tekst w Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) jest Zarząd Województwa Śląskiego. Program będzie obejmował byłą strefę bieruńsko-pszczyńską na terenie województwa śląskiego, która w wyniku „Dziewiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2010 rok" wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, została zakwalifikowana do klasy C ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego pyłu PM2,5 powiększonego o margines tolerancji. Opracowywany Program ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.

Osoby zainteresowane mogą w toku prac nad Programem uczestniczyć w organizowanych spotkaniach, na których będą mogły zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie, metodyką jego opracowywania, a w kolejnych etapach z diagnozą i analizą problemu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 oraz zaproponowanymi w Programie działaniami naprawczymi.

O terminach i miejscach spotkań będziemy powiadamiać na bieżąco na stronie internetowej urzędu.

Po opracowaniu projektu Programu jego treść zostanie  upubliczniona i poddana konsultacjom społecznym.

Wszelkie uwagi i sugestie odnośnie opracowywanego Programu można kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, adres do korespondencji: ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice, lub drogą elektroniczną na adres srodowisko@slaskie.pl.