Obwody łowieckie - zadania samorządu województwa

Samorząd Województwa sprawuje administrację w zakresie łowiectwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Potrzeba opracowania i zaktualizowania rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa śląskiego oraz weryfikacja opisów przebiegu granic obwodów łowieckich wynikała z dezaktualizacji zapisów tych dokumentów.

Do tej pory jedynym obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie nr 25/01 Wojewody Śląskiego z 3 października 2001r. w sprawie podziału obszaru województwa śląskiego na obwody łowieckie, nadania numeracji oraz opisu granic.

Od opracowania obecnie obowiązującego podziału województwa na obwody łowieckie minęło już zatem ponad 10 lat. Przez ten okres czasu nastąpiły zmiany na terenach obwodów łowieckich spowodowane postępującą urbanizacją, rozbudową infrastruktury drogowej (m.in. budowa autostrady A1), zabudową terenów rolnych i leśnych. Zmianie uległy zatem również uwarunkowania dla prowadzenia i zapewnienia właściwej gospodarki łowieckiej na obszarach obwodów łowieckich.

Obecnie zachodziła więc uzasadniona potrzeba aktualizacji tego aktu prawnego poprzez uściślenie granic obwodów łowieckich, rozwiązania sporów łowieckich oraz konieczność dokonania niezbędnych korekt poprzedniego podziału.

Linki do stron zewnętrznych
Aktualny podział województwa na obwody łowieckie znajduje się na stronie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP).