Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.<br />Ruszają konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 14 ust.1 pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).

ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Projekt Strategii przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1655/274/IV/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 479).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

oraz drogą elektroniczną na adres: strategia-transport@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 479 pod ww. adresem.

Uwagi można przekazywać w terminie do 31 października 2013r. Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki
Formularz zgłaszania uwag do dokumentu projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Diagnoza Systemu Transportu Województwa Śląskiego (wersja z 29.07.2011)