Podpisano porozumienie w sprawie zagospodarowania przestrzennego pasma Odry

24 lipca 2000r Marszałkowie pięciu nadodrzańskich województw podpisali we Wrocławiu porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry
Celem opracowania jest zapewnienie optymalnego, zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Zakończenie prac nad dokumentem zaplanowano na połowę przyszłego roku. Porozumienie zawarły województwa Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie, Lubuskie i Zachodniopomorskie oraz Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Opracowanie będzie miało charakter studium i będzie związane z rządowym "Programem dla Odry 2006". Będzie ono wykonane i finansowane odrębnie przez każde województwo. Równocześnie Urządu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dofinansuje interesujące go studia i analizy. Porozumienie zakłada wypracowanie wspólnych kierunków polityki przestrzennej dla pasma Odry. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego, ochrona przyrodniczych i kulturowych wartości tego obszaru oraz wykorzystanie ich do rozwoju turystyki i rekreacji. Polityka przestrzenna dla pasma Odry zakłada także rozwój gospodarczy z wykorzystaniem walorów środowiska, utrzymanie transportowej funkcji Odry oraz rozwój energetyki wodnej jako taniego źródła energii. Opracowanie obejmować będzie 5 etapów: diagnozę stanu pasma Odry, analizę barier i zagrożeń, koncepcję zagospodarowania pasma Odry, działania programowe i instrumenty osiągnięcia celów. Wykorzystane zostaną narzędzia GIS. Dla potrzeb Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry oraz Programu dla Odry 2006 we współpracy z regionalnymi systemami informacji przestrzennej opracowana zostanie numeryczna mapa topograficzna. Koordynację prac powierzono prof. Januszowi Zaleskiemu, współautorowi Programu dla Odry 2006. Prof. Zaleski będzie przewodniczącym komitetu, którego zadaniem będzie kierowanie pracami planistycznymi. Końcową syntezę opracowania przeprowadzi Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. Zakończenie prac planistycznych ustalono na 30 czerwca 2001 roku. Opracowanie zostanie zaprezentowane na otwartej konferencji latem przyszłego roku. Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry będzie mogło być wykorzystywane w tworzeniu programów wojewódzkich uchwalanych przez Sejmiki Województw.