Konsultacje społeczne

Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 14 ust.1 pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 46, art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zm.)

ogłasza
konsultacje projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii, którego przedmiotem jest określenie celów i kierunków rozwoju systemu transportu w województwie śląskim w perspektywie roku 2030 oraz materiały dotyczące jego przygotowania w tym analizy, badania oraz informacje o stanie prac dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego (slaskie.pl), na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie rcas.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego
i Przestrzennego (pokój 479).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. W toku konsultacji odbędzie się również spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii w dniu 4 listopada 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 o godz. 9:00 (Sala Kolumnowa).

Wszelkie opinie, uwagi i wnioski należy zgłaszać m.in. z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres: 

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

oraz drogą elektroniczną na adres: strategia-transport@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 479 pod ww. adresem.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko trwają do 8 listopada 2013 r.

Opinie, uwagi i wnioski przekazane po terminie zakończenia konsultacji nie będą rozpatrywane. 

 

Załączniki
Formularz zgłaszania uwag
Formularz zgłaszania uwag
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływan
Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Diagnoza Systemu Transportu Województwa Śląskiego