Program ochrony powietrza – 2013

Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.

Program przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/45/12/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Opracowanie dokumentu było niezbędne ze względu na stwierdzone w byłej strefie bieruńsko-pszczyńskiej przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.

Program ochrony powietrza jest dokumentem określającym działania, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego i jest zarazem uzupełnieniem Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego uchwalonego w 2010 r. oraz Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu uchwalonego w 2011 r.

W zakres opracowania wchodzi również Plan Działań Krótkoterminowych z uwagi na ryzyko wystąpienia w omawianej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

Załączniki
Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku