Tabele sprawozdawcze 2013

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z programów ochrony powietrza.

Tabele sprawozdawcze dot. sprawozdań
z programów ochrony powietrza za rok 2013

Wójt/Burmistrz gminy lub prezydent miasta jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych w danym roku i przekazywania ich do Starosty odpowiedniego powiatu w terminie do dnia 15 marca każdego roku (za rok poprzedni).

Prezydent miasta na prawach powiatu oraz starosta zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku i przekazywania ich w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni) do Marszałka Województwa Śląskiego.

Tabele sprawozdawcze stanowią narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego uchwalonego uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. , Nr IV/16/7/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz Nr IV/45/12/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Przed wypełnieniem sprawozdania prosimy o zapoznanie się z instrukcją załączoną do tabel. Prosimy nie zmieniać i nie kasować funkcji w poszczególnych komórkach tabel. Funkcje te pozwolą na zsumowanie danych wszystkich przesłanych sprawozdań.

Wypełnione tabele sprawozdawcze należy przesyłać na adres:

sprawozdania.pop.2014@slaskie.pl

UWAGA! Informujemy, że poprzednie adresy (z 2012 i 2013 roku) są nieaktualne

Załączniki
Instrukcja do tabel sprawozdawczych
Instrukcja do tabel sprawozdawczych
Tabele sprawozdawcze_efekt_ekologiczny
Tabele sprawozdawcze