Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu programu pn. Wojewódzki Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu pn. Wojewódzki Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.

Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus jest przykładem praktycznej realizacji czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko- Częstochowskiej w oparciu o gospodarkę pasterską, a ponadto kultywuje tożsamość pasterską, tradycję kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

Konsultacje trwać będą w okresie od 20.02. 2015 r. do 26.03. 2015 r. Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do Programu należy przekazywać wyłącznie za pomocną formularza zgłaszania uwag do projektu programu:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: ekoscianska@slaskie.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Wydział Terenów Wiejskich; ul. Ligonia 46; 40- 037 Katowice
  • osobiście w siedzibie Wydziału Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (adres: ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice; pokój 824 (8 piętro) w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wszystkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone oraz zgodnie ze sposobem odniesienia się do nich, zostaną wykorzystane przy opracowaniu programu pn. Wojewódzki Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konsultacjach