Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 145/16/V/2015 z dnia 12.02.2015 r. projekt programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020 został poddany konsultacjom społecznym.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie zapisów art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, którzy pocztą, drogą elektroniczną lub osobiście mogli zgłosić swoje opinie i uwagi wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Informacje na temat konsultacji projektu Programu zostały umieszczone w prasie o zasięgu regionalnym: Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Fakt, w aktualnościach na stronach internetowych: www.gazetacodzienna.pl, www.radiofiat.com.pl, www.katowice.tvp.pl, www.kulturawsi.pl, www.witrynawiejska.org.pl, www.rolnikpolski.pl oraz w serwisach rolniczych, gminnych, informacyjno- turystycznych.

W okresie trwania konsultacji tj.: od 20 lutego do 26 marca 2015 r. wpłynęło ogółem 6 wniosków, w tym jeden po terminie i jeden na niewłaściwym formulrzu.

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały poddane dokładnej analizie pod kątem możliwości uwzględnienia ich i wykorzystania w aktualizacji Programu.

Analizy zgłoszonych wniosków dokonali pracownicy: Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żywcu.

Pełny wykaz uwag i wniosków zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych projektu programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020, jak również sposób odniesienia się do nich, stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Załączniki
Szczegółowe zestawienie uwag i wniosków