"Inteligenta Energia – Europa"

Jak informuje Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, można już składać wnioski w ramach tegorocznej edycji programu "Inteligenta Energia – Europa".
Program jest adresowany m. in. do administracji samorządowej, agencji poszanowania energii, ośrodków badawczych oraz do organizacji pozarządowych. Budżet tegorocznej edycji wynosi 50 mln euro. Wysokość dotacji unijnej może wynieść 50% wartości projektu. Wieloletni program "Inteligentna Energia – Europa" zakłada realizację zapisów Zielonej Księgi "Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego " z listopada 2000. Ma on na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz stymulowanie konkurencyjności przemysłu europejskiego. Program wspiera finansowo inicjatywy lokalne, regionalne i ogólnokrajowe w dziedzinach: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna oraz energetyczne aspekty transportu. Program Inteligentna Energia w Europie posiada trzy zasadnicze cele:
  • wsparcie przy tworzeniu i wykorzystywaniu nowych źródeł energii, zwiększanie zasobów energii odnawialnej oraz zróżnicowania źródeł energii, zapewnianie trwałości i ciągłości dla alternatywnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii odnawialnych w transporcie, rozwijanie regionalnego potencjału źródeł energetycznych oraz opracowywanie wspólnych norm prawnych,
  • stworzenie wspólnych systemów monitoringu i oceny oraz systemów baz danych,
  • podnoszenie świadomości obywateli, wspieranie w wykorzystywaniu źródeł energii odnawialnej, wymiana najlepszych praktyk, doświadczeń i know-how oraz podejmowanie działań edukacyjnych i promocyjnych mających przyczyniać się do wzrostu inwestycji i zaangażowania w tworzenie i wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej;
Program składa się z czterech komponentów: SAVE – dotyczący racjonalizacji wykorzystania energii zwłaszcza w sektorach takich jak budownictwo i przemysł; ALTENER – wspierający rozwój odnawialnych źródeł produkcji energii elektrycznej oraz systemów grzewczych stosowanych na poziomie lokalnym; STEER – dotyczący alternatywnych źródeł energii wykorzystywanej w transporcie; COOPENER – wspierający tworzenie systemów źródeł energii inteligentnej w krajach rozwijających się. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty zwiane z podnoszeniem efektywności energetycznej, odnawialnymi źródłami energii oraz inteligentnym zużywaniem energii w transporcie oraz działaniami horyzontalnymi - włączając w to tworzenie agencji energetycznych. W zależności od typu działań terminy składania wniosków upływają 30 listopada 2005, 31 stycznia 2006, 28 lutego 2006 i 28 kwietnia 2006. Informacje nt. procedur składania wniosków oraz instrukcje dla wnioskodawców dostępne są na stronie internetowej Unii Europejskiej. Informacje otrzymać można także pocztą elektroniczną TREN-Intelligentenergy@cec.eu.int