Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr 2131/75/V/2015
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie projektu
Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+

Obwieszczenie
Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 12 i art. 41 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późniejszymi zm.), oraz art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późniejszymi zm.)

ogłasza,

konsultacje projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+

Projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+ stanowi aktualizację dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015” przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskieg 29 kwietnia 2009 roku uchwałą Nr III/37/2/2009.

Przedmiotem projektu dokumentu jest w głównej mierze wytyczenie nowych celów i kierunków działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego w perspektywie 2020+. Projekt Strategii dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce Plan rozwoju (Dokumenty strategiczne/Społeczeństwo informacyjne). Z dokumentami można się również zapoznać w siedzibie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przy ul. Powstańców 34 w Katowicach i na stronie internetowej www.e-slask.pl

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+ zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+ można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza, który będzie dostępny na stronie www.e-slask.pl oraz spotkań konsultacyjnych, w terminie 35 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wypełniony i podpisany formularz należy:

  • Wysłać na adres Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice faks: (32) 70078 44
    lub
  • Dostarczyć osobiście do sekretariatu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (pokój 206)
    lub
  • Przekazać bezpośrednio podczas spotkania
    lub
  • Przekazać w formie elektronicznej na adres: strategia@e-slask.pl

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.