Prace nad programem małej retencji

Rozpoczynają się konsultacje społeczne na temat projektu „Programu małej retencji dla województwa śląskiego” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
Projekt został opracowany przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Program małej retencji ma służyć poprawie stanu, odbudowy oraz powiększenia zasobów wodnych regionu. Zakłada on realizację inwestycji zwiększających zasoby wód oraz poprawy ich jakości. Opracowanie obejmuje 92 obiekty retencyjne: zbiorniki wodne, stawy rybne i suche zbiorniki w układzie zlewniowym, z uwzględnieniem proekologicznych form zatrzymywania wody wpływających na powiększenie zasobów wodnych województwa i kraju. Retencja jest to zjawisko naturalnego lub sztucznego zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie i pod ziemią. Głównym celem retencji jest poprawa bilansu wodnego zlewni rzecznych poprzez czasowe zatrzymanie lub zmniejszenie odpływu wód lub spowolnienie ich obiegu. Szacuje się, że wstępny szacunkowy koszt budowy ujętych w Programie retencji obiektów, wynosi około 126,6 mln zł. Realizację programu przewidziano do roku 2015. Na inwestycje objęte programem można będzie pozyskać środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy unijnych. Konsultacje społeczne potrwają od 23 do 28 listopada w głównych miastach subregionów. Ponadto osoby zainteresowane programem mogą nadsyłać swoje uwagi lub wnioski do 10 grudnia br. na adres e-mail: srodowisko@silesia-region.pl bądź na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. Ponadto do 6 grudnia b.r. roku można składać uwagi w miejscu konsultacji. Po zakończeniu konsultacji oraz uzyskaniu niezbędnych opinii dokument Programu zostanie poddany pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego.
Linki do stron zewnętrznych
Program małej retencji