Opracowanie Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

informuje o przystąpieniu do realizacji zadania

pn. „Opracowanie Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”,

którego częścią jest m.in.: przygotowanie regionalnej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, a także modelowanie warunków meteorologicznych.

Po opracowaniu projektu „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego" jego treść zostanie upubliczniona i poddana konsultacjom społecznym