Stanowisko Zarządu Województwa Śląskiego

w sprawie uniemożliwienia przez większościowych akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. wniesienia aportem nieruchomości na rzecz Spółki GTL
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach odgrywa kluczową rolę w systemie transportowym naszego regionu. Położony w centrum pięciomilionowej aglomeracji, dobrze skomunikowany z otoczeniem, najbardziej dynamicznie rozwijający się w Europie port lotniczy, stał się istotnym czynnikiem rozwojowym naszej gospodarki. W sposób trwały zwiększa atrakcyjność inwestycyjną, dostępność turystyczną, przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy, ułatwia transfer materiałów i technologii w regionie. Województwo Śląskie jako akcjonariusz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego zarządzającego lotniskiem postępowało w stosunku do spółki i jej akcjonariuszy odpowiedzialnie, racjonalnie i w sposób przewidywalny. Aport w postaci nieruchomości oraz obejmowanie akcji za wkłady pieniężne umożliwiły lotnisku odniesienie tak spektakularnego sukcesu. Kierując się wskazanymi przesłankami, 19 lutego 2004 roku Województwo Śląskie wniosło aportem nieruchomości o powierzchni ponad 106 ha, co umożliwiło rozbudowę pasa startowego i budowę nowego terminala oraz parkingów. Dzięki temu, z lotniska mogło skorzystać w ubiegłym roku prawie 1,2 miliona pasażerów. W sposób istotny w minionych latach zwiększył się także ruch cargo, a na lotnisku mogły lądować największe samoloty transportowe na świecie. W związku z gwałtownym wzrostem natężenia ruchu lotniczego, Zarząd GTL zawarł 30 czerwca 2004 r. z Agencją Mienia Wojskowego umowę dzierżawy płyty postojowej oraz terenów do niej przyległych, awizując jednocześnie akcjonariuszom konieczność uzyskania prawa własności do tej nieruchomości, co umożliwiłoby spółce przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. Nabycie przez GTL prawa własności do nieruchomości pozwoli na realizację kolejnego etapu rozbudowy portu poprzez budowę w tym miejscu terminala CARGO. Budowa nowego terminala przeładunkowego w najbardziej uprzemysłowionym w kraju regionie jest warunkiem niezbędnym dla jego dalszego rozwoju gospodarczego i wzmocnienia konkurencyjności inwestycyjnej. Jednocześnie, dzięki nabyciu przez spółkę GTL prawa własności do nieruchomości, zwiększeniu będzie mogła ulec liczba miejsc postojowych samolotów, w tym maszyn typu Boeing 757, 737 oraz AN 124, które już dziś nie mieszczą się przed terminalem pasażerskim. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, Agencja Mienia Wojskowego dysponująca nieruchomościami, o których wspomniano powyżej, mogła dokonać ich sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, po cenie obniżonej, na rzecz Województwa Śląskiego. Zaniechanie przez region skorzystania z tego rozwiązania skutkowałoby wystawieniem nieruchomości do przetargu nieograniczonego, co rodziło niebezpieczeństwo przejęcia nieruchomości przez podmiot komercyjny, np. w celach spekulacyjnych. Dnia 17 października 2005 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę wyrażająca zgodę na nabycie, za kwotę 5 550 000 złotych, tej nieruchomości. Akt notarialny zawarto w dniu 2 grudnia 2005 roku, a 28 grudnia 2005 r. Województwo Śląskie zawarło z GTL-em umowę dzierżawy, w której zobowiązało się do wniesienia aportem nieruchomości na rzecz spółki. Informację o zawarciu umowy i rozpoczęciu prac związanych z wniesieniem przedmiotowej nieruchomości aportem do Spółki przedstawiono na posiedzeniu Rady Nadzorczej GTL w dniu 26 stycznia 2006 r. Do dnia rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie wnoszono zastrzeżeń do tego trybu postępowania. Ku naszemu zaskoczeniu, właśnie w dniu 2 czerwca 2006 r., przedstawiciele spółek skarbu państwa ( tj. Węglokoksu S.A. i Polskich Portów Lotniczych S.A.), posiadających większościowy pakiet akcji, zablokowali wniesienie przez Województwo Śląskie nieruchomości na rzecz spółki. Podjęcie tej decyzji jest oczywistym działaniem na szkodę spółki, bowiem nie tylko wstrzymuje rozbudowę płyty postojowej i budowę bazy cargo, ale także praktycznie uniemożliwia pozyskanie środków z funduszy europejskich, a co za tym idzie spełnienie wymogów Układu z Schengen. Zarząd Województwa Śląskiego, nie rezygnując z planów rozbudowy infrastruktury lotniska, wystąpi o jak najszybsze zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GTL S.A, którego przedmiotem obrad będzie wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i ponownie rozpatrzenie naszej oferty. Należy zaznaczyć, że pozostali akcjonariusze GTL mogą także nabyć akcje w planowanej emisji i zachować dotychczasowy parytet własnościowy.
Za Zarząd
Michał Czarski
Marszałek Województwa Śląskiego